ให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1

เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น และสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยขจัดข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากชุมชนในบริเวณรอบข้างได้www.tei.or.th/gi
 
Duration: 2017
Donor: Department of Industrial Works
Contact Person: Patttra Jittranont
Contact: 02 503 3333 ext. 518 | pattra@tei.or.th
 

 

ACTIVITIES OF THIS PROJECT