กองทุน  >>  กองทุนรักษาผู้ป่วยจากสารพิษ
   

 


ดร.ธีระ พันธุมวนิช
สุขภาพกับสภาวะโลกร้อน
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ป่ายัง ช้างอยู่ คู่คน
รักษาผู้ป่วยจากสารพิษ

 

ปัญหาอุบัติภัยเนื่องจากสารพิษในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาอุบัติภัยจากกิจกรรมการผลิต การจัดเก็บและการขนส่งสารพิษ อุบัติภัยส่วนใหญ่เกิดจากการรั่วไหล การเกิดเพลิงไหม้ และการระเบิด ทำให้ประชาชนในบริเวณนั้นเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ตลอดจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

จากปัญหาอุบัติภัยดังกล่าวทำให้หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ปัญหาสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากสารพิษ คือ (1) จะต้องใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลจำนวนมากและบางโรคต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง (2) มักเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุทำให้ขาดการสนับสนุนทางการเงินในระยะเร่งด่วน (3) ยังมีความล่าช้าในส่วนของงบประมาณทำให้คนเหล่านี้ขาดการดูแล

ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องมีงบประมาณอย่างเพียงพอแต่ปัจจุบันภาครัฐมีงบประมาณในจำนวนจำกัด ดังนั้นสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจึงมีแนวความคิดในการจัดตั้ง "กองทุนรักษาผู้ป่วยจากสารพิษ" เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษที่เป็นผู้ด้อยโอกาสหรือในกรณีฉุกเฉินหรืออื่นๆ โดยขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขอความช่วยเหลือในเรื่องการรักษาผู้ป่วยจากสารพิษอันรวมถึงโลหะหนัก

วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อรวบรวมเงินทุนในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยจากสารพิษทั้งด้านการฟื้นฟูและการดูแลรักษาให้หายขาด

การใช้ประโยชน์เงินกองทุน

  1. ใช้เป็นงบประมาณในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยจากสารพิษ การให้งบประมาณช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเป็นการให้เปล่า
  2. ใช้เป็นเงินสำรองในการจัดกิจกรรมสำหรับการขยายกองทุนเพิ่มเติม
  3. ฟื้นฟูผู้ป่วยจากสารพิษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีกองทุนรักษาผู้ป่วยจากสารพิษเกิดขึ้น ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากสารพิษ
  2. สามารถให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษได้หายขาดและต่อเนื่อง
  3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการแพร่กระจายของสารพิษ ต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังในการจัดเก็บและป้องกันสารเคมีมากขึ้น