กองทุน  >>  กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
   

 


ดร.ธีระ พันธุมวนิช
สุขภาพกับสภาวะโลกร้อน
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ป่ายัง ช้างอยู่ คู่คน
รักษาผู้ป่วยจากสารพิษ

 

กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อเสริมอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ของคนไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและพื้นที่ในเมืองให้เป็นสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ที่จุดบันดาลใจในการสร้างชีวิตที่ดีงามให้กับประชาชนพร้อมๆ กับให้ความเคารพในวิถีชีวิตของชุมชนและธรรมชาติสืบประสานเข้ากับชีวิตในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมจะมุ่งสร้างและประสานความร่วมมือกับประชาชนและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกองทุนฯ www.tei.or.th/cef หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล: cef@tei.or.th

 

โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม

1) โครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

โครงการนี้เป็นส่วนขยายของโครงการ "การกำหนดแนวทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมรดกโลกทางวัฒนธรรม" ซึ่งมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นพื้นที่หนึ่งในกรณีศึกษา เนื่องจากแผนแม่บทเดิมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นผังเมืองรวม ซึ่งเป็นเพียงการวางแผนในระดับนโยบายที่ไม่มีเครื่องมือที่จะนำแผนไปสู่การปฏิบัติและขาดการประเมินผล ดังนั้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน เพื่อสามารถนำมาใช้ในการวางแผนสำหรับอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการพัฒนารวมทั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนทำให้กระบวนการวางแผนพัฒนาอุทยานฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2) โครงการการกำหนดแนวทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมรดกโลกทางวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ กำหนดแนวทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นตนเองและเสนอแนะองค์กรที่จะนำมาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ โครงการนี้ได้เลือกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี 2544) และวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพื้นที่ศึกษา

 

 
ผู้ที่ประสงค์จะร่วมสมทบกองทุนฯ สามารถบริจาคได้โดย
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม เลขที่ 147-1-14032-6

หรือติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
คุณวนิษฐา ไกรคุ้ม
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 # 501 โทรสาร 0-2504-4826-8

 
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา