กองทุน  >>  กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน
   

 


ดร.ธีระ พันธุมวนิช
สุขภาพกับสภาวะโลกร้อน
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ป่ายัง ช้างอยู่ คู่คน
รักษาผู้ป่วยจากสารพิษ

 

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดตั้งกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อนขึ้นในปี 2554 ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ซึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในสายงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ด้านศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและจากภาวะโลกร้อน โดยมี ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธานกรรมการบริหารกองทุน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งแนวทาง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้เพื่อขยายผลสู่ภาคประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และสร้างแนวทาง ปฏิบัติที่ดีในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเป็น ทางเลือกหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยที่สามารถรับมือและ แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยในปีแรกนี้ กองทุนฯ ได้กำหนดจะให้ ทุนสนับสนับสนุนแก่เยาวชน ในการดำเนินกิจกรรมและงานวิจัยท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพและสภาวะโลกร้อน

เยาวชน ถือเป็นรากฐานของสังคมและเป็นผู้ที่จะดูแลรักษาโลกใบนี้ต่อไปในอนาคต ดังนั้น การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและแนวคิดของเยาวชน จึงเป็นการ เตรียมพร้อมเพื่อตั้งรับและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน กองทุน สุขภาพกับสภาวะโลกร้อน จึงจะให้ทุนสนับสนับสนุนแก่กลุ่มเยาวชน ในการทำงานวิจัย ระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง “คิดเป็น ทำเป็น” ส่งเสริมการ การสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่น : ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน 2 ทำงานร่วมกัน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน และ ในระดับประเทศ อันจะส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้และความตระหนักสู่สังคมใน วงกว้าง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนสามารถทำงานวิจัยระดับท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สภาวะโลกร้อน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และการทำงาน ร่วมกัน
  3. เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการลด ภาวะโลกร้อน และการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

รายละเอียดกองทุน

 
 
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา