สัมมนาวิชาการ "โลกร้อนกับชีวิตคนไทย"

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
 
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 09:05 น. ชมวีดิทัศน์เปิดตัวกองทุน “สุขภาพกับโลกร้อน”
09:05 - 10.00 น. การเสวนา “จากรุ่นโลกาภิวัตน์ ปะทะ รุ่นอวตารคนรุ่นใหม่...ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพและโลกร้อน”

รุ่นโลกาภิวัตน์

 • คุณมีชัย วีระไวทยะ
  ประธานกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
 • คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรกุล
  จากรายการ 360 องศา ไทยทีวีสี ช่อง 3
 • คุณจีรนันท์ มะโนแจ่ม (ยุ้ย) 
 • คุณวันชัย สอนศิร
  เลขาธิการสภาทนายความ

รุ่นอวตาร

 • เด็กชายพัทธดนย์ เกลี้ยงจันทร์ (น้องเดียว)
 • คุณกฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ (เต็งหนึ่ง)
 • ผู้แทนเยาวชนประถม มัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา

ดำเนินรายการโดย คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ

สรุปประเด็น โดย  ทีมตัวแทนเยาวชน      

10.00 - 10.05 น.

กล่าวต้อนรับ

โดย   คุณปรีดิ์ บุรณศิริ                ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กล่าวถึงมุมมองของโตโยต้ากับสุขภาพและโลกร้อน

โดย   คุณเอกชัย  รัตนชัยวงศ์       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

พิธีรับมอบ “อนาคต : ชีวิตคนไทย” มอบโดย

คุณมีชัย วีระไวทยะ                      ประธานกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และตัวแทนองค์กรร่วมจัด
คุณเอกชัย  รัตนชัยวงศ์                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
คุณปราโมทย์  อินสว่าง                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
ดร.พรชัย  รุจิประภา                     ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 
  ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ห้องจูปิเตอร์ 4-7
 
10:30 – 12:00 น. การสัมมนา สำหรับนักวิชาการและภาคประชาชน

เรียนรู้ภัยใกล้ตัว: สุขภาพกับโลกร้อนเชื่อมโยงกันอย่างไร

ดำเนินรายการโดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

ยุวทูตสุขภาพและโลกร้อน:   ร่วมระดมสมอง

“เด็กยุคใหม่พร้อมรับมือ หากเกิดวิกฤตโลกร้อนในพื้นที่”

ยุวชนร่วมระดมสมองต่อการรับมือวิกฤตโลกร้อนในพื้นที่ต่างๆ คือ

 • พื้นที่ชุมชนเมือง
 • พื้นที่น้ำท่วม
 • พื้นที่สึนามิ
 • พื้นที่ภัยแล้ง
 • พื้นที่ภัยหนาว
 • พื้นที่ดินถล่ม
 • อื่นๆ
 
  ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ห้องจูปิเตอร์ 4-7
 
13:00 - 14:30 น. กลุ่มนักวิชาการ ห้อง Increasing temperature

มุมมอง “เพื่อความพร้อมของงานวิจัยไทย” ในประเด็น

โลกร้อน โลกเย็น…โรคระบาดในคน พืชและสัตว์

ดำเนินรายการโดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กลุ่มประชาชน ห้อง Extreme events (ร่วมพูดคุย)

เสวนา “ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ” ในประเด็น

ภัยพิบัติที่ไทยต้องเผชิญ (Extreme)

Dr. George G. van der Meulen

ผลกระทบสุขภาพจากภัยพิบัติ

ศ.ดร.นพ. สมชัย บวรกิตติ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

การสื่อสารเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ

คุณอดิชาติ สุรินทร์คำ ผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรธรณี

การทำงานกับชุมชนด้านสุขภาวะ

คุณสมัย รัตนจันทร์ ผู้ประสานงาน คณะทำงานสมัชชาสุขภาพล้านนา

ประสบการณ์จริงที่อาสาช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่

นายนิรัตน์ ชูขำ นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผลกระทบทางจิตใจจากภัยธรรมชาติและวิธีการเตรียมความพร้อมทางใจ

นพ. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินรายการโดย คุณปรานต์ สยามวาลา

14:45 – 16:00 น. กลุ่มนักวิชาการ ห้อง Increase temperature

มุมมอง “ความพร้อมของงานวิจัยไทย” ในประเด็น

Green & Innovative city for Thai society

ดำเนินรายการโดย คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์

หมายเหตุ พิธีกรดำเนินรายการ คุณณัฐนันท์ ศิริเจริญ

 

ความเป็นมาของโครงการ

“โลกร้อนกับผลกระทบทางด้านสุขภาพ” เป็นประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดยตรงและโดยอ้อม ผลกระทบด้าน สุขภาพที่เกิดจากภาวะโลกร้อนโดยตรง เช่น การที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เชื้อโรคสามารถ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือการเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เนื่องจากการกลายพันธุ์และการ พัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโรคและพาหะนำโรค และผลกระทบทางอ้อมที่เป็นผลพวงมาจากผลกระทบ ด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเกิดภาวะขาดแคลนน้ำและอาหาร ส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร หรือภาวะทุพโภชนาการตามมา หรือผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดโรคระบาดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวได้มีความ สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถส่งผลกระทบไปในวงกว้างของสังคมโดยไม่ได้จำกัดอยู่ เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น

จากการที่ประเทศไทยรวมถึงประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีสภาพที่ เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ของเชื้อโรคและพาหะนำโรค ทำให้เป็นเขตที่มี ความอ่อนไหว และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนสูงและรุนแรงกว่า พื้นที่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับการศึกษาวิจัยและการดำเนินการเพื่อรับมือกับเรื่องผลกระทบ ทางด้านสุขภาพกับภาวะโลกร้อนของประเทศไทยค่อนข้างจำกัด โดยเรายังไม่สามารถอธิบาย ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะโลกร้อนกับผลกระทบทางด้านสุขภาพได้อย่างชัดเจน รวมถึงยัง ไม่มีแนวทางการรับมือ หรือการปรับตัวต่อปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศให้อยู่รอดในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนทั้งหน่วยงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ ภาคเอกชนหรือแม้กระทั้งประชาชนทุกคนต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง และมีความ จำเป็นต้องมีการวางแผนรับมือต่อผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติที่ได้รับผลกระทบ โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

ด้วยความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงมีความริเริ่มที่จะจุดประเด็นปัญหาดังกล่าวให้เกิดแนวทางการ จัดการร่วมกัน ด้วยการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “โลกร้อนกับชีวิตคนไทย” ขึ้น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 2

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสังเคราะห์ประเด็นงานวิจัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะโลกร้อนทั้ง ทางตรงและทางอ้อม
 2. เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ผลกระทบที่มีการวิจัยแล้วว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นให้ภาค ประชาชน เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 1. เปิดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการปฏิบัติ และระดมความคิดเห็น ทั้ง จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และภาคประชาชน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจะสรุป ประเด็นหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพที่ประเทศไทยควรทำการวิจัยอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น
 2. ให้ความรู้และขยายองค์ความรู้แก่สังคมในวงกว้าง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของ ภาวะโลกร้อนที่เชื่อมโยงกับผลกระทบทางด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชาวไทย รวมถึงนำเสนอมาตรการและวิธีการในการป้องกัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการ ปรับตัวและรับมือต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

ซึ่งกิจกรรมสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้างและมีประโยชน์ ต่อความก้าวหน้าในการวิจัยด้านสุขภาพ และเป็นการกระตุ้นความสนใจ ความร่วมมือและการมี ส่วนร่วมจากทุกๆ ฝ่าย ส่งผลให้เกิดการปรับตัวและการอยู่รอดของสังคมไทยภายใต้โลกร้อนได้ อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายสุขภาพ องค์กรการศึกษาและวิจัย องค์กรระดับชาติ อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของโลก ร้อนต่อสุขภาพจากนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักต่อปัญหา รวมทั้งรับทราบวิธีการและแนวทางการรับมือ และป้องกัน เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม