ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับที่ หัวข้อ เอกสาร
1 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว/ตัวอย่างแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
2 เกณฑ์ในการพิจารณาจัดทำข้อกำหนด ดาวน์โหลด
3 ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนด ดาวน์โหลด
4 ขั้นตอนการรับสมัคร และอัตราค่าธรรมเนียมในการให้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว ดาวน์โหลด
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้การรับรองฉลากเขียว (RR-201-04) ดาวน์โหลด
6 ใบสมัครขอการรับรองฉลากเขียว ดาวน์โหลด  .PDF  .DOC
7 (ตัวอย่าง) หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
8 การลงนามในหนังสือรับรองเพื่อยื่นสมัครขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว ดาวน์โหลด
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (RR-202-03) ดาวน์โหลด
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ (RR-203-01) ดาวน์โหลด
11 ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ ดาวน์โหลด
12 กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด
13 (ตัวอย่าง) หนังสือร้องเรียน ดาวน์โหลด