ข่าวฉลากเขียว

2016 AEC Green Collaboration Workshop on Eco-labeling

25 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ สมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิลจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 2016 AEC Green Collaboration Workshop on Eco-labeling ณ โรงแรม เดอะเวสทินแกรนด์ สุขุมวิท เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเกณฑ์ของข้อกำหนดและการให้การรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐาน ISO 14025 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ หน่วยงานภาครัฐบาล กลุ่มสมาชิกสมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิลและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันDeutsche GesellschaftfürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) ซึ่งในงานประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเกณฑ์และการให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน