|        CONTACT     |         ENGLISH     
 


วันที่ 4-5 มิถุนายน 2553

“งานมหกรรมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Family ชวนช้อปชวนซื้อ” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้อง Sapphire 4-6 ชั้น 2 คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ส.อ.ท.ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ภายใต้งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง Sapphire 4-6 อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมร่วมงานเสวนาและสัมมนาวิชาการในหลากประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริโภค ชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง Eco - design, LCI/LCA,
Carbon Footprint และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้นเปิดงานโดย
นายสุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 จำนวนเข้าชม : 121642 (สถิติจากเดือนมกราคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ์ 2556)
Copyright TEI All rights reserved.