ข่าวฉลากเขียว

พิธีเปิดการสัมมนาและมอบรางวัล

17 มีนาคม 2558

กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กล่าวเปิดการสัมมนา และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “Thailand Green Label Award” และ “รางวัลวิจัยดีเด่นกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน” โดย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิต, สมาชิกสภานิติบัญญัติ และประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย