หน้าหลัก    |    ติดต่อ

  ความเป็นมาของฉลากเขียว
  โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะทำงาน
  อำนาจหน้าที่
  คณะอนุกรรมการเทคนิค
  การดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
  ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกำหนด
  สรุปขั้นตอนการออกข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์
  ขั้นตอนการรับสมัคร และอัตราค่าธรรมเนียมในการให้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
  แบบฟอร์มนำเสนอผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว   ( ตัวอย่างแบบฟอร์ม )
  RR-202-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว
  RR-203-00 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ
  ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อการรับรองฉลากเขียว ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 
 

 

 

 

 

 

 

จำนวนเข้าชม : 121642 (สถิติจากเดือนมกราคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
Copyright TEI All rights reserved.