|        CONTACT     |         ENGLISH     
 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกำหนด

ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปจะคำนึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (renewable resources) และที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ไหม่ (nonrenewable resources) การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การขนส่ง การบริโภคและการกำจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ การนำขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือ แปรใช้ใหม่ (recycle)จำนวนเข้าชม : 108025 (สถิติจากเดือนมกราคม 2552 - เดือนตุลาคม 2555)
Copyright TEI All rights reserved.