หน้าหลัก    |    ติดต่อ

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
ณ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(Memorandum of Understanding (MOU))

ระหว่าง
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด


วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 

 

 

MRA Signing Ceremony

30 September 2016

Signing Ceremony on Mutual Recognition Agreement between
Thailand Green Label and SIRIM Eco-label at Chiang Rai, Thailand


MoU Signing Ceremony

30 September 2016

Signing Ceremony on the Memorandum of Understanding (MoU)
on Imaging Equipment (Printers, Copiers) Common Criteria Between
Japan Eco Mark and Thailand Green Label at Chiang Rai, Thailand


 

 

 

 

28 October 2015

MOU & MRA Signing Ceremony
between Hong Kong Green Label Scheme, Japen Eco Mark Program,
Singapore Green Labelling Scheme and Green Label : Thailand
Hong Kong SAR

17 มีนาคม 2558

งานสัมมนาวิชาการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปฏิรูปเมือง...บนเส้นทางการปฏิรูปประเทศและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “Thailand Green Label Award”

ณ โรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ

19 พฤศจิกายน 2557

พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 200 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ระหว่าง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ลงนามโดย นางนิศากร  โฆษิตรัตน์ กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการ ได้แก่

9 มกราคม 2557

ระหว่าง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ลงนามโดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการ ได้แก่

ประกาศโครงการฉลากเขียว

การลงนามในหนังสือรับรองเพื่อยื่นสมัครขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
การปรับตามข้อกำหนดฉลากเขียวฉบับใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวตามข้อกำหนดฉลากเขียวฉบับเดิม
การสมัครขอใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จำนวนเข้าชม : 121642 (สถิติจากเดือนมกราคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
Copyright TEI All rights reserved.