หน้าหลัก    |    ติดต่อ

การดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทยยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก (Global Ecolabelling Network : GEN) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เพื่อดำเนินกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือ ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Common Core Criteria) ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในระดับสากล และการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยการทำความตกลงยอมรับการดำเนินการระดับองค์กร และความเชื่อถือของห้องปฏิบัติการในการทดสอบตามมาตรฐานร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement) ตลอดจนผลักดันให้ระบบฉลาก สิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ให้พัฒนาอย่างเข้มแข็งขึ้น โดยการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของโครงการฉลากเขียว ได้แก่

 

การทำ Common Core Criteria

โดยโครงการฉลากเขียวและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลกอีก 3 ประเทศในพื้นภาคเอเชีย ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน มีการประชุมเพื่อพัฒนาข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยข้อกำหนดที่พัฒนาร่วมกัน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สี ผลิตภัณฑ์ตลับหมึก เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ เครื่องเล่นดีวีดีและวีดีโอ และเครื่องรับโทรทัศน์  

 

การทำ Mutual Recognition Agreement

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย ยอมรับผลทดสอบตามข้อกำหนดจากห้องปฏิบัติการในการ ทดสอบตามมาตรฐานร่วมกันกับ 6 โครงการฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ ได้แก่

โครงการ Green Mark ของประเทศไต้หวัน

โครงการ Environmental Labelling ของประเทศเกาหลี

โครงการ Eco Mark ของประเทศญี่ปุ่น

โครงการ Environmental Choice ของประเทศนิวซีแลนด์

โครงการ Good Environmental Choice ของประเทศออสเตรเลีย

โครงการ China Environmental Labeling ของประเทศจีน 

โครงการ Green Choice ของประเทศฟิลิปปินส์  

โครงการ Green Label ของประเทศฮ่องกง 

MOU- on imaging equipment (printers, copiers) common criteria between Japan eco mark and GL

MRA between GL and SIRIM Eco-label  

 

โครงการฉลากเขียวมีการ On-Site Assessment

ภายใต้การทำ MRA กับ 2 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย และไต้หวัน (3 กรณี) ซึ่งผลจาก กิจกรรมดังกล่าว ทำให้สินค้าของประเทศไทยสามารถส่งไปขายยังตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศได้ อีกทั้งยังเกิดกรณี ต้นแบบในการสร้างความร่วมมือกับภาคีระหว่างประเทศในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านระบบการตลาดของผลิตภัณฑ์ในเวทีการค้า สากล

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนเข้าชม : 121642 (สถิติจากเดือนมกราคม 2552 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
Copyright TEI All rights reserved.