การประชุมระดมความคิดเห็นของภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

18 เมษายน 2560

 โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" รณรงค์คัดแยกขยะ

พฤศจิกายน 2559 - เมษายน 2560

 คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
และประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ได้รับปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย
(Honorary Degree of Doctor of Laws)
จากมหาวิทยาลัย Warwick ประเทศสหราชอาณาจักร

18 มกราคม 2560

 คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
และประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 มกราคม 2560

 

  | อื่นๆ ...


รายชื่อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
รายชื่อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน
จดหมายข่าวฉลากลดคาร์บอน
จดหมายข่าวการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร
จดหมายข่าวการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานทดแทน
จดหมายข่าวปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จดหมายข่าวอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานฯ
จดหมายข่าวการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน
 
   


TEI’ Policy on Gender Equality Integration

 

  | อื่นๆ ...


“ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำภาค ตะวันออก... เพื่อคนภาคตะวันออก”
: 12 ธันวาคม 2556
ข้อเสนอ 4 ทางออกเร่งด่วนด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
: 30 พฤศจิกายน 2554
เก็บภาษีน้ำท่วม ไม่เช่นนั้นก็ปล่อยกทม.ท่วม
: 12 พฤศจิกายน 2554

 

  | อื่นๆ ...


อุโมงค์ลดโลกร้อน เมื่อเรื่องโลกร้อน เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน...
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน
ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง

 

Home  |  About TEI  |  Our works  |  News  |   Publications   |   Training   |  Jobs  |  Environmental News   |  E-Book  |   Funds   |  Facebook  |  Contact us  |