รายชื่อผู้สมัคร


ปิดรับสมัครในวันที่ 5 กันยายน 2550

รายนามผู้สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ

เรียงตามลำดับตามอักษรชื่อภาษาไทย (บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2550)

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

1

Dr.

Oleg V.

Shipin

Environmental and Engineering Management

The School of Environment Resources and Development

Asian Institute of Technology

2

Dr.

Shigeru

Kato

Department of Materials and Life Science

Faculty of Science and Technology

Seikei University

3

นางสาว

กชกร

วิสุทธิวสุธาร

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

4

ผศ. ดร.

กนกพร

บุญส่ง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

นางสาว

กนกวรรณ

ด่านนคินทร์รัตน์

 

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

6

นางสาว

กมนนุช

สมบุญธวงษ์

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

7

นางสาว

กมลจรัส

ไววิทยา

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

8

นางสาว

กมลพร

มิ่งสกุล

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา

9

นางสาว

กมลวรรณ

พุ่มไม้

สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

นาย

กมลศิลป์

วิวัฒน์โชติการย์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

11

นาง

กรกนก

เพชรสงฆ์

 

 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชุมพร

12

นางสาว

กรกมล

ภาคพิจารณ์

กลุ่มงานผังเมืองรวมที่ 1 (ภาคตะวันออกและกทม.และปริมณฑล)

สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

13

นางสาว

กรณ์รวี

เอี่ยมสมบูรณ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14

นางสาว

กรรณิการ์

บุราณรักษ์

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

15

นาย

กรรธร

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

16

นาย

กริชพล

กลิ่นหอม

 

 

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

17

นาย

กฤษฎา

ขวัญเกิด

 

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

18

นาย

กฤษฎา

ปรีชาบริสุทธิ์กุล

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19

นาย

กฤษฎา

สุทธินุ่น

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

20

นางสาว

กษมา

มั่งประยูร

 

 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

21

นาง

กัลยาณี

พรหมสภา

กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักพัฒนาเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

22

นางสาว

กาญจนา

กลิ่นหอม

 

งานแนะแนว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

23

นาง

กาญจนา

พลอยรุ่งโรจน์

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

24

รศ. ดร.

ก้าน

จันทร์พรหมมา

 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25

นาง

กานต์ชนิต

พงษ์เพชร

แผนกสิ่งแวดล้อมพลังความร้อน กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

26

นาย

กิตติ

สุจิรชาโต

กองออกแบบ

ฝ่ายเทคนิค

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

27

นาย

กิตติพงศ์

ทรัพย์สิน

 

 

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

28

นาย

กิตติภัต

ลาภชูรัต

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

29

คุณ

กิตติยา

บุญเจริญ

 

 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

30

นาย

กิติเดช

โชโต

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

31

นางสาว

กุหลาบ

รอดทอง

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

32

นางสาว

เกศราพร

มาคจันทร์

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

33

นาย

เกษม

รัตนศิริ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

34

นาย

เกษม

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35

นาง

เกษมศรี

หอมชื่น

 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

36

นาย

ขจรศักดิ์

วรประทีป

 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

37

นางสาว

ขนิษฐา

เสถียรพีระกุล

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

38

นาย

ขยาย

ทองหนูนุ้ย

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

39

นาย

คณิต

พ่วงทอง

 

 

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย

40

นาย

จงรัก

วัชรินทร์รัตน์

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

41

นาย

จตุวิทย์

มณีวงศ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

42

นาย

จรง

คงระวะ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

43

นาย

จรัญ

รอดทิม

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

44

ดร.

จรัลธาดา

กรรณสูต

 

 

กรมประมง

45

นาย

จักพันธ์

ม่วงยิ้ม

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

46

นาย

จักรพันธ์

ดังกลับ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

47

นาง

จันทร์เพ็ญ

มีนคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

48

นางสาว

จันทร์เพ็ญ

วุฒิวรวงศ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

49

นางสาว

จารุจินต์

พัดบัว

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50

นาย

จำนง

ฐานะพันธุ์

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

51

นาย

จำรูญ

ศรีชัยชนะ

ภาควิชาภูมิศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

52

นาย

จำลอง

โตอ่อน

สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

53

นางสาว

จินตนา

สังข์ขาว

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

54

นาง

จิรพร

เจริญวัฒนาพร

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

55

นาย

จิรยุทธ์

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

56

คุณ

จิระศักดิ์

ชูความดี

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

57

นาง

จิราพร

อินจำปา

 

 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

58

นางสาว

จิราวรรณ

ใจเพิ่ม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

59

คุณ

จีรนาฎ

สงวนทรัพย์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

เทศบาลตำบลบางตะบูน

60

นางสาว

จุมณี

พณิชย์อำนวย

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

61

นางสาว

เจนจิรา

เรืองคำ

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

62

นาย

เจริญ

อัตโสภณวัฒนา

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

63

ดร.

เจิดจินดา

โชติยะปุตตะ

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

64

นาย

เฉลิมชัย

โชติกมาศ

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

65

นางสาว

ชนาพร

คำวงษ์

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

66

คุณ

ชเนตตี

มิลินทางกูร

 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

67

นางสาว

ชรินทิพย์

เชยหอม

 

 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

68

คุณ

ชลธยา

ทรงรูป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

69

นางสาว

ชวนพิศ

พุฒทอง

 

 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้

70

นาย

ชวรัตน์

ทัศนเมธิน

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

71

นางสาว

ชัชชญา

บัวเนียม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

72

นาย

ชัชวาลย์

สุทธิศรีศิลป์

 

สำนักแผนงานและสนเทศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

73

นาย

ชัยยศ

ชัยรัตนวงศ์

 

 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชุมพร

74

รศ.

ชัยวัฒน์

คงสม

 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

75

นาย

ชัยวัฒน์

จิตกล้า

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

76

นาย

ชาคริต

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

77

คุณ

ชาญยุทธ

สุดทองคง

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

78

นาย

ชาตรี

มากนวล

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

79

คุณ

ชาลี

นาวานุเคราะห์

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

80

ดร.

ชำนาญ

พงษ์ศรี

 

 

กรมประมง

81

คุณ

ชิดชัย

แก้วบริสุทธิ์

 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

82

นางสาว

ชีวารัตน์

พรินทรากูล

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

83

นางสาว

ชุติมา

บุญฤทธิ์ศรีพงษ์

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

84

นาย

เชวง

วชิรภัทรกุล

 

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

85

นาย

เชิดชัย

จริยะปัญญา

 

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

86

นาย

ไชยภูมิ

สิทธิวัง

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

87

ดร.

ซุกรี

หะยีสาแม

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

88

นาย

ฌานกร

เมาเสม

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

89

นางสาว

ฐาดินี

พงษ์รูป

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ประสานมิตร

90

นาย

ณรงค์

ทองเกื้อ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

91

นางสาว

ณัฎฐ์นภัส

ทองใบ

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

92

นางสาว

ณัฏฐิกา

บูรณะคงคาตรี

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

93

นางสาว

ณัฐธีรา

นิคมเพ็ชร์

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

94

นาย

ณัฐพงศ์

จันทรโชติ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 30

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

95

นาย

ณัฐพล

อ๋องสุวรรณ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

96

รศ.

ณิฏฐารัตน์

ปภาวสิทธิ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

97

นางสาว

ดรุณวรรณ

สกุณา

กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

98

นาง

ดรุณี

เจียมจำรัสศิลป์

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

99

นางสาว

ดวงแก้ว

นุตเจริญ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100

คุณ

ดาริณี

คงกลิ่น

 

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

101

นาย

ดำรงค์

ศรีพระราม

 

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

102

พลตำรวจตรี

ดิเรก

พงษ์ภมร

 

 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

103

นาย

ดีน

ชาญเสนาะ

 

 

สมาคมหยาดฝน

104

นาย

เดโช

ปลื้มใจ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

105

นาย

เถกิงพล

กัมพลานนท์

ส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้

สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

106

นาย

ทนงศักดิ์

จันทร์ทอง

 

แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

107

ดร.

ทนุวงศ์

แสงเทียน

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

108

นาย

ทวีศักดิ์

ทวีรัตนธรรม

 

งานแนะแนว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

109

นาย

ทองแทน

เลิศลัทธภรณ์

 

 

สมาคมการประมงสมุทรสาคร

110

นางสาว

ทิพย์จินดา

ชัยฤกษ์

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

111

นางสาว

ทิพย์นภา

สุวรรณสนิท

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

112

นาง

ทิพวรรณ

สิทธิรังสรรค์

 

 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ

113

คุณ

ทิพามาศ

อุปน้อย

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

114

นางสาว

ทิวาวรรณ

มีชิน

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

115

นาย

เทพนิกร

บัวขาว

 

 

สำนักงานประมงอำเภอชะอำ

116

นาย

ธชณัฐ

ภัทรสถาพรกุล

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา

117

นาย

ธนพล

ไชยวงศ์

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

118

นาย

ธนวิทย์

ไชยปะ

 

 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

119

นาย

ธนัท

หงษ์ชูเกียรติ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

120

นาย

ธนิต

แสงวิสุทธิ์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

121

นาย

ธนินวัฒน์

พัฒนวีรคุณ

 

 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

122

นาย

ธเนศ

มณีกุล

 

สำนักบริหารโครงการ 1

มูลนิธิชัยพัฒนา

123

นาย

ธรรมรงณ์

ไชยชนะ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

124

ดร.

ธรรมศักดิ์

ยีมิน

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

125

นาย

ธวัชชัย

พึ่งใจ

 

 

โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้

126

คุณ

ธันยพร

ทรัพย์สมบูรณ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

127

นาย

ธิติวุฒิ

กุชสารศีล

 

 

WWF Thailand

128

นาย

ธีรพล

ทวี

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

129

นาย

ธีรพันธ์

พวงสุนทร

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

130

นาย

ธีระพล

เทพทอง

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

131

นาย

ธีระวัฒน์

ดีใจ

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 37

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

132

นาย

ธีระศักดิ์

วิรัตนเสรีกุล

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

133

นาย

ธีรัตม์

ธีระวุฒิพันธุ์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

134

นาย

นพดล

พฤกษะวัน

ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ

สำนักอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

135

นาย

นพดล

แสนชื่น

แผนก หบอรต1-ฟ. กอง กบรรต1-ฟ.

ฝ่าย อรต.

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

136

รศ.ดร.

นพรัตน์

บำรุงรักษ์

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

137

นาย

นรินทร์

บุญร่วม

 

 

กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝั่งตะวันออก

138

นาย

นฤชิต

ดำปิน

 

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

139

นางสาว

นลินรัตน์

กะลำพะบุตร

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

140

ดร.

นลินี

ทองแถม

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

141

นางสาว

นวลจันทร์

เอี่ยมประพันธ์

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

142

นางสาว

นวลพรรณ

คณานุรักษ์

 

 

โครงการบูรณาการธรรมชาติสู่สังคม (เอส นิ้ม)

143

รศ.

นันทนา

เลิศประสบสุข

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

144

นางสาว

น้ำเพ็ชร

วินิจฉัยกุล

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

145

นางสาว

นิตยา

สวัสดิ์นะที

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

146

ผศ.

นิธินาถ

เจริญโภคราช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

147

นาง

นิภาวรรณ

บุศราวิช

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

148

คุณ

นิรุชา

มงคลแสงสุรีย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

149

นาย

นิวัฒน์

เกษวงศ์

 

ส่วนติดตั้งและโยกย้ายระบบสื่อสัญญาณ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

150

นาย

นิวัตร์

มีกุล

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

151

คุณ

นิศากร

โฆษิตรัตน์

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

152

นาง

นิศานาถ

โยธาสมุทร

 

 

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

153

นางสาว

นุชนรินท์

กาหลง

 

แผนกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

154

นางสาว

นุชรีย์

ไม้ค้า

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

155

นาย

บรรณรักษ์

เสริมทอง

ฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

156

นาย

บรรพต

วิไลพัฒน์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

157

พล.อ.ต.นพ.

บรรหาร

กออนันตกุล

 

สำนักธุรกิจและบริการ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)

158

นาย

บริภัณฑ์

ทองวิจิตร

 

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

159

นาย

บัญชา

สบายตัว

 

สาขาวิชาชีววิทยา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

160

คุณ

บัณฑูร

เศรษฐศิโรตม์

 

โครงการฐานนโยบายทรัพยากร

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

161

นาย

บุญช่วย

อรรถวรรธน

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

162

คุณ

บุศริน

บางแก้ว

 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

163

รศ.

บุษยา

บุนนาค

ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

164

นางสาว

บุษริน

วงศ์วิวัฒนา

ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

165

ผศ.

ปทุมพร

เมืองพระ

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

166

นาย

ประกิจ

วรรณุทัศน์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

167

นาย

ประชา

คาวิจิตร

 

 

กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านบางติบ

168

นาย

ประดิษฐ์

บุญปลอด

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

169

นาย

ประถม

รัศมี

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

170

นาง

ประนอม

ชุมเรียง

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

171

นางสาว

ประภาศรี

ธนสุกาญจน์

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

172

นาย

ประวิม

วุฒิสินธุ์

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

173

นาย

ประวีณ

นิลรัตน์

รัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

174

นาย

ประสาร

เอี่ยมวิจารณ์

 

กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝั่งตะวันออก

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

175

นาย

ประสิทธิ์

เกตุแก้ว

 

 

 

176

ดร.

ประเสริฐ

ทองหนูนุ้ย

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

177

นาย

ประเสริฐ

สลิลอำไพ

 

ส่วนมวลชนสัมพันธ์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

178

นาย

ปราโมทย์

จันทร์นิล

 

 

โรงเรียนวัดหนองหว้า

179

นาย

ปราโมทย์

ฉิมหาด

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

180

ผศ. ดร.

ปราโมทย์

โศจิศุภร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

181

นาย

ปรีชา

แช่มช้อย

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

182

นาย

ปรีชา

โพธิ์ดำ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

183

นาย

ปรีชา

ยวงเงิน

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

184

นาย

ปรีชา

วนชุติกุล

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

185

นาย

ปรียะพงษ์

นามโส

 

สำนักอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

186

นางสาว

ปรียา

ชมเชย

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

187

นาย

ปัญจพล

พิชญ์จรัล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

188

นาย

ปัญญา

ช้างเจริญ

ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

189

นาย

ปัญญา

พึงประสพ

 

 

สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

190

นาย

ปารินทร์

ขันธหิรัญ

 

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

191

นาย

ปิ่นสักก์

สุรัสวดี

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

192

นางสาว

ปิยวรรณ

คงสาคร

 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

193

นางสาว

ปิยะวรรณ

เกิดอยู่

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

194

นางสาว

เปรมสุดา

สันติวัฒนา

 

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

195

นาย

พงษ์วิทิต

จือเหลียง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

196

นาย

พยุงศักดิ์

ช้างเพชร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

197

นางสาว

พรกมล

สิงห์คำ

 

 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

198

นางสาว

พรทิพย์

ชาตะรัตน์

 

 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้

199

นางสาว

พรทิพย์

ธีรเลิศพาณิช

 

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

200

นาง

พรทิพย์

ฝอยวารี

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

201

คุณ

พรเทพ

พรรณรักษ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

202

นางสาว

พรพรรณ

ภู่แก้ว

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

203

นาย

พัฒนา

เพชรคชสิทธิ์

 

 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองแค

204

นางสาว

พัทธ์หทัย

สุขแสงดาว

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

205

นางสาว

พิชญา

อนันตวงค์

 

 

กรมควบคุมมลพิษ

206

นาย

พิชัย

ขุฑสมบูรณ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

207

คุณ

พิทยา

แดงมณี

 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

208

นาย

พิทยา

ไทยอารี

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

209

ผศ. ดร.

พิพัฒน์

พัฒนผลไพบูลย์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพฤกษนิเวศวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

210

นาย

พิวัส

สุขณียุทธ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

211

นางสาว

พิศสม

มีถม

 

ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

212

นาย

พิศิษฐ์

ชาญเสนาะ

 

 

สมาคมหยาดฝน

213

นาย

พีรนาท

สุขคุ้ม

โครงการรักษ์อัมพวา

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

214

นาย

พีระชัย

นามเดช

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

215

นาย

พุทธ

ส่องแสงจินดา

 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

กรมประมง

216

นางสาว

พุทธวรรณ

รัตนพันธ์

ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

217

นางสาว

เพชรรุ่ง

สุขพงษ์

 

 

IUCN Thailand Programme

218

นางสาว

เพชรศิริ

ใจเด็ด

 

 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

219

นางสาว

เพ็ญไพลิน

อุดมรัตน์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

220

นาง

เพียงจิตร

เกษวงศ์

ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

221

นาย

โพยม

บุญกอง

 

 

 

222

นาย

ไพรัตน์

สุทธิพล

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

223

นาย

ไพรินทร์

เชาวนะปัญจะ

 

 

 

224

นาย

ไพโรจน์

นาครักษา

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

225

ว่าที่ ร.อ.

ไพโรจน์

หอมช่วย

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

226

นางสาว

ไพลิน

พูนทรัพย์สถิต

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

227

นาย

ไพศาล

กุวลัยลักษณ์

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

228

นาย

ไพศาล

บัวเพ็ชร์

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

229

นาย

ภัทร

อินทรไพโรจน์

 

 

วนอุทยานปราณบุรี

230

นางสาว

ภัทรดา

ผลกาย

ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

231

นางสาว

ภัทรนิธฐ์

พสิษฐ์ลภัศ

 

 

กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝั่งตะวันออก

232

นาย

ภัทราวุธ

พุสิงห์

 

โครงการ GLOBE

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

233

คุณ

ภาวิณี

พัฒนจันทร์

ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

234

นาง

ภาษะ

จันทร์เจริญ

 

 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

235

นาย

ภิเศก

สาลีกุล

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

236

นาย

มงคล

ไข่มุกด์

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

237

นางสาว

มณฑาทิพย์

โสมมีชัย

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

238

นาย

มนัส

เกิดทรัพย์

 

 

ชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต

239

นาง

มนัสสินี

บุญมีศรีสง่า

ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

240

นาย

มรกต

สุขเกษม

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

241

นางสาว

มัญชุลิกา

มูลชนะ

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา

242

รศ.

มัณฑนา

นวลเจริญ

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

243

นาย

มานพ

รอดแจ่ม

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

244

นาง

มาริสา

โกเศยะโยธิน

 

 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ

245

นาง

มาริสา

วงศ์วิไล

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

246

นาย

มิคมินทร์

จารุจินดา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

247

นาย

มีเดช

พงศ์จันทรเสถียร

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

248

ดร.

มุทิตา

แพทย์ประทุม

 

โรงเรียนตราษตระการคุณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

249

นาย

ไมตรี

แสงอริยนันท์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

250

นาย

ยุทธศิลป์

สุวรรณวงศ์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

251

นางสาว

ยุพิน

ตาธุวัน

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

252

นางสาว

ยุพิน

พูนดี

สาขาวิชาประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

253

คุณ

เยาวนุช

จิตตินันทน์

 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

254

นาย

รอฉาด

ท่อทิพย์

 

 

ชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต

255

นาย

รังสรรค์

มหานิล

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้

256

นางสาว

รัชนีวรรณ

แช่มโชติ

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

257

นางสาว

รัฐพร

ปรัชญาวรานนท์

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

258

นาง

รำไพ

เกตุแก้ว

 

 

 

259

นางสาว

ฤทัย

สมรรถการ

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

260

ผศ. ดร.

ลดาวัลย์

พวงจิตร

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

261

นางสาว

ลลิดา

โอชกะ

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา

262

นางสาว

ลักษณาพรรณ

วงศ์โสภา

 

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

263

รศ.

ลัดดา

พิศาลบุตร

 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

264

นาย

ลือสัก

สักพันธ์

 

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 29

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

265

นาย

เลวิศิษฎ์

บริพันธุ์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

266

นาย

เลิศศักดิ์

ศรีพรหม

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

267

นางสาว

วนิดา

ไชยสาร

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

268

นางสาว

วนิดา

สุขถาวร

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

269

นางสาว

วรณัน

ปัญจวรญาณ

 

 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

270

นาย

วรพล

ดวงล้อมจันทร์

 

 

กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝั่งตะวันออก

271

นาง

วรรณรัฐนา

อดิเรกตระการ

ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา

กรมทรัพยากรน้ำ

272

นางสาว

วลัยพร

ล้ออัศจรรย์

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

273

นาย

วสันต์

รัชชวงษ์

 

 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระบุรี

274

นาย

วัชระ

เกษเดช

ฝ่ายสารสนเทศทางทะเล

สำนักภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

275

นาย

วัชรินทร์

ชัชวาลย์วงศ์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

276

นาย

วัชรินทร์

ถิ่นถาสง

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

277

นางสาว

วันวิวาห์

วิชิตวรคุณ

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

278

นาย

วัลลภ

ปรีชามาตย์

 

สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

279

นาง

วาสนา

แซ่ฉั่ว

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

280

นางสาว

วาสนา

ธรรมพร

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

281

นาง

วาสนา

วราภักต์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

282

นาย

วิจารณ์

มีผล

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

283

นาง

วิจิตร

อ๋องสมหวัง

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

284

นาย

วิชญา

กันบัว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

285

นาย

วิชัย

สมรูป

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

286

นาย

วิชัยวัฒน์

ศศิผลิน

 

 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

287

นาย

วิชิต

พัฒนโกศัย

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

288

นาย

วิเชียร

คงทอง

กองภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

289

นาย

วิเชียร

วัณโณ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

290

นาย

วิทยา

แข่งขัน

 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

291

นาย

วิบูลย์

เอกอุรุ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

292

ดร.

วิพักตร์

จินตนา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

293

นางสาว

วิภารัตน์

สอนศิริ

 

 

กรมป่าไม้

294

นาย

วิรัช

เบ็ญจพันธุ์ทวี

 

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

295

นาย

วิรัตน์

วิเศษมงคล

 

 

โรงเรียนบางปะกอง "บวรวิทยายน"

296

นาย

วิโรจน์

ธีรธนาธร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

297

นาย

วิโรจน์

วัตฏิสุ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

298

นางสาว

วิลาวรรณ

น้อยภา

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

299

คุณ

วิลาวรรณ

ศรีรัตนาตาปี

 

 

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

300

คุณ

วิลาวัณย์

สีแก้ว

ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

301

นาย

วิวัฒน์

สัมมาชีววัฒน์

กองออกแบบ

ฝ่ายเทคนิค

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

302

นาย

วิษณุ

แจ้งใจ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

303

นาย

วิสิษฐ์

สุทธิสว่าง

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

304

นาง

วีณา

หนูยิ้ม

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

305

นาย

วีรนิต

ฐานสุพร

 

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

306

นาย

วีระชัย

ตนานนท์ชัย

 

 

โรงเรียนบางปะกอง "บวรวิทยายน"

307

นาย

วีระชาติ

เพ็งจำรัส

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

308

นาย

วีระยุทธ

รักษาศักดิ์

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา

309

นาย

วุฑฒิพันธุ์

สมศรี

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

310

นาย

วุฒิพงศ์

ภริงคาร

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

311

นางสาว

ศรีสุวรรณ

เกษมสวัสดิ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

312

ดร.

ศศิธร

พ่วงปาน

ภาควิชาพฤษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

313

นางสาว

ศศิมาพร

แก้วอุดร

 

 

กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝั่งตะวันออก

314

นาย

ศักดิ์สรรค์

ขาวสามทอง

 

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

กรมที่ดิน

315

นาย

ศักดิ์อนันต์

ปลาทอง

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

316

นาย

ศาล

เรืองฤกธิ์

 

 

โรงเรียนบ้านวังก์พง

317

นาย

ศิพรรษ

มรกตคันโธ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

318

นาง

ศิริกานต์

ปัญจทรัพย์

 

ฝ่ายพัฒนาชนบท 1

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

319

นาย

ศิริชัย

เรืองฤกธิ์

กองประสานงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

320

นางสาว

ศิริพร

ช้างเขียว

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

321

นางสาว

ศิริรัตน์

เขียวหวาน

 

 

กรมป่าไม้

322

นางสาว

ศิริวรรณ

ศิริบุญ

 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

323

นางสาว

ศิวพร

ราชสุวรรณ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

324

นางสาว

ศุภมัย

พรหมแก้ว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

325

นางสาว

ศุภรัตน์

โสมรัตนานนท์

ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

326

นาย

ศุภวัตร

กาญจน์อติเรกลาภ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

327

นาย

ศุภเศรษฐ์

ญาณเศรษฐพัฒน์

 

ศูนย์บริหารการศึกษานอกโรงเรียนมวกเหล็ก

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

328

นาย

เศวตฉัตร

บุญมิ่ง

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

329

นาย

สคาร

ทีจันทึก

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

330

นาย

สงบ

พานิชชาติ

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

331

ดร.

สนใจ

หะวานนท์

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

332

ศาสตราจารย์ ดร.

สนิท

อักษรแก้ว

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

333

นาย

สมเกียรติ

เทพไชย

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

334

นาย

สมเกียรติ

วรรณบวร

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

335

นาย

สมจิตร

สภารัตนภิญโญ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

336

นางสาว

สมจินต์

พิลึก

 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

337

นาย

สมเจต

สังข์แสง

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

338

นาย

สมชัย

มาเสถียร

 

โครงการป่ารักน้ำ รักษ์แผ่นดิน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

339

นาย

สมชาย

ประสงค์ดี

 

โรงเรียนเมืองปราณบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

340

นาย

สมเชาว์

บุญประสม

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

341

นาย

สมไชย

เก้าเอี้ยน

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

342

ผศ. ดร.

สมถวิล

จริตควร

ภาควิชาวาริชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

343

นาย

สมทรง

พูลทัศน์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

344

นาย

สมบัติ

กาญจนไพหาร

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

345

นาย

สมบูรณ์

มณีประสพสุข

 

 

กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝั่งตะวันออก

346

นาย

สมพร

นวไพบูลย์

 

โรงเรียนเมืองปราณบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

347

นาย

สมโภชน์

นิ้มสันติเจริญ

 

 

โครงการบูรณาการธรรมชาติสู่สังคม (เอส นิ้ม)

348

นางสาว

สมฤดี

ศิลาฤดี

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

349

นาง

สมศรี

อวเกียรติ

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

350

นาย

สมศักดิ์

นวะสุทธิ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

351

นาย

สมศักดิ์

มีนคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

352

นางสาว

สมศิริ

ตาดพริ้ง

กลุ่มงานส่งเสริมและปฏิบัติการ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

353

นาย

สมหมาย

สรรพคุณ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

354

นาย

สยุมพร

ลิ่มไทย

 

 

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

355

นางสาว

สวรรยา

ซื่อเลื่อม

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

356

นาย

สันติ

เตื่อมขันธ์มณี

 

 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

357

นาย

สาธิต

ตันติกฤตยา

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

358

นาย

สาธิต

บุญน้อย

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

359

นาง

สายสุนีย์

จักษุอินทร์

โครงการอนุรักษ์โลมาอ่าวไทยตอนใน

Marine 4 Coastal Unit

WWF Thailand

360

นาย

สิทธิโชค

ต้องกิตติโชติ

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

361

นางสาว

สิริกุล

เลี้ยงอนันต์

 

สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

362

นาง

สิริมณี

ชุมเรียง

 

 

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง

363

นาง

สิริลักษณ์

พงศ์จตุรวิทย์

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

364

นาย

สืบสกุล

หนูไชยา

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

365

ผศ.

สุกาญจน์

รัตนเลิศนุสรณ์

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

366

นาง

สุกาญจนวดี

มณีรัตน์

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

367

นาย

สุกิจ

ชัยหาร

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

368

นาย

สุกิจ

ประแจวัฒนะ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

369

ดร.

สุจิตรา

จางตระกูล

กลุ่มงานวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

370

นาย

สุชัย

โอมอภิญญาณ

ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

สำนักอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

371

นาย

สุชาติ

สว่างอารีย์รักษ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

372

นาย

สุทธิพงษ์

พินิจ

 

 

โครงการบูรณาการธรรมชาติสู่สังคม (เอส นิ้ม)

373

นาย

สุทัศน์

ธีระวัฒน์

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

374

นาย

สุเทพ

กฤตรัชตนันต์

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

375

นาย

สุเทพ

เจือละออง

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

376

นาง

สุธิดา

กาญจน์อติเรกลาภ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

377

นาย

สุนันท์

แพรกทอง

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

378

ผศ.

สุนันท์

ภัทรจินดา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

379

นาย

สุพจน์

เพริดพริ้ง

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (เพชรบุรี)

380

นาย

สุพจน์

สุคนธโอสถ

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (เพชรบุรี)

381

นาย

สุพัฒน์

บุษบงก์ไพฑูรย์

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 31

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

382

นางสาว

สุพัตรา

ศรีปัจฉิม

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

383

นางสาว

สุพิชญา

วงศ์ชินวิทย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

384

นางสาว

สุภาณี

กิจยุทธชัย

 

 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

385

รศ.

สุภาพร

สุกัสเหลือง

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ประสานมิตร

386

นางสาว

สุภาภรณ์

พลเยี่ยม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

387

นาย

สุรจิต

ชิรเวทย์

 

 

หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

388

นาย

สุรพล

กฤษณามระ

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

389

นาย

สุรพล

สายสนิท

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

390

นาย

สุรศักดิ์

ทองสุกดี

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

391

นาย

สุรศักดิ์

เรืองยิ่ง

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

392

นาย

สุรสิทธิ์

หงษ์ทวี

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

393

ผศ. ดร.

สุระ

พัฒนเกียรติ

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

394

นาง

สุรางคนา

พลอยบุศย์

 

 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

395

นาย

สุรินทร์

วิวัจนสิรินทร์

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

396

นาย

สุวัฒก์

หิรัญตระการ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

397

นาย

สุวิทย์

รัตนมณี

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

398

นางสาว

สุวิษา

ฐิตินิรันดร์

 

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

399

นาย

เสธ์

ทรงพลอย

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

400

นาย

เสบ

ท่อทิพย์

 

 

ชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต

401

นาย

เสริมสิทธิ

สุมุณฑา

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

402

นาง

เสาวนีย์

พ่วงทอง

 

 

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย

403

ศาสตราจารย์ ดร.

เสาวภา

อังสุภานิช

ภาควิชาวาริชศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

404

นางสาว

หทัยรัตน์

บุญประดับ

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

405

นาย

องอาจ

ชนะชาญมงคล

 

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

406

นางสาว

อจิรา

เที่ยงตรง

หน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่ / ภาควิชาธรณีวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

407

นางสาว

อโณทัย

รัญวาศรี

 

 

โครงการบูรณาการธรรมชาติสู่สังคม (เอส นิ้ม)

408

นางสาว

อนงค์ทิพย์

พงษ์สุวิเชษศักดิ์

 

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

409

นาย

อนวัช

บุญญภักดี

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

410

นาย

อนันต์

นวลนิรันดร์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จังหวัดชลบุรี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

411

จ.อ.

อนันต์

พันธุ์บ้านแหลม

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

412

รศ.

อนันต์

สกุลกิม

ภาควิชาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

413

ว่าที่ร้อยตรี

อนิวัตติ์

พ่วงทอง

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

414

นาย

อนุวัฒน์

นทีวัฒนา

 

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

415

นาย

อนุสรณ์

อ่อนเกลี้ยง

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 32

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

416

นาย

อภิชัย

เอกวนากุล

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

417

นาย

อภิชาต

ไชยางพานิช

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

418

ดร.

อภิชาติ

เติมวิชชากร

 

 

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี

419

นาย

อภินรรจ์

อุไรวรรณ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

420

นาย

อภิวัฒน์

เอื้ออารีเลิศ

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

421

รศ.

อภิวันท์

กำลังเอก

ภาควิชาสหกรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

422

นาย

อภิสิทธิ์

กาบบัวลอย

 

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

423

นาย

อมร

โมสิกมาศ

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

424

นางสาว

อรพินทร์

พิเนตรพงษ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

425

คุณ

อรรณพ

ตังคณานุกูลชัย

 

 

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

426

นางสาว

อรวรรณ

พรานไชย

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

427

นางสาว

อรอุมา

เตพละกุล

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

428

นาง

อรอุระ

จันทรวรพงศ์

 

 

ศูนย์บริหารการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกะปิ

429

นางสาว

อรุณี

ภู่สุดแสวง

 

 

กรมป่าไม้

430

นาง

ออมจิต

เขตเผชิญไชย

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

431

นางสาว

อัจจิมา

มีพริ้ง

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

432

ผศ. ดร.

อัจฉราภรณ์

เปี่ยมสมบูรณ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

433

นางสาว

อัญชลี

จันทร์คง

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

434

นางสาว

อัญชุลี

เหลือล้น

Environmental and Engineering Management

The School of Environment Resources and Development

Asian Institute of Technology

435

คุณ

อัมราภรณ์

 

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

436

พตท.หญิง

อัษฎาพร

งามปลั่ง

 

 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

437

นาย

อาคม

เตี๋ยวศรีทอง

 

ฝ่ายวิชาการผังเมือง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

438

นาย

อาคม

ยุทธนา

ฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

439

นางสาว

อาทิติยา

ยี่สาร

 

 

โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้

440

นางสาว

อาภรณ์

โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

441

คุณ

อำนวย

งามขาว

 

 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

442

นาย

อำพร

แพทย์ศาสตร์

 

 

กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน

443

นางสาว

อำพันธ์

เวชสุนทร

 

 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชุมพร

444

คุณ

อิชฌิกา

ศิวายพรามณ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

445

นาย

อุกกฤต

สตภูมินทร์

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

446

นาย

อุทัย

แก้วเนิน

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

447

นางสาว

อุทัยวรรณ

เจะบ่าว

สาขาวิชาชีววิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

448

นาย

เอกชัย

ปานเม่น

 

 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชียงราย

449

นาย

เอกพล

อ่วมนุช

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

450

นาย

เอี่ยม

พรอนุวงศ์

 

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

451
-
470
  (20 ท่าน)       โครงการป่าชายเลนเพื่อชุมชนจังหวัดพังงาและระนอง
471
-
496
  (26 ท่าน)   หน่วยงานจัดนิทรรศการ    

รายนามผู้บรรยาย

เรียงตามลำดับตามอักษรชื่อภาษาไทย (บันทึกเมื่อ 21 สิงหาคม 2550)

คุณ

กริชพล

กลิ่นหอม

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

คุณ

เกษมศรี

หอมชื่น

รองผู้ว่าการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.

จรัลธาดา

กรรณสูต

อธิบดี

กรมประมง

คุณ

ทองแทน

เลิศลัทธพร

 

สมาคมการประมงสมุทรสาคร

คุณ

นิศากร

โฆษิตรัตน์

อธิบดี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คุณ

บัณฑูร

เศรษฐศิโรตม์

ผู้อำนวยการ

โครงการฐานนโยบายทรัพยากร
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คุณ

ประเสริฐ

สลิลอำไพ

ผู้จัดการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณ

พิศิษฐ์

ชาญเสนาะ

นายก

สมาคมหยาดฝน

คุณ

ภัทร

อินทรไพโรจน์

หัวหน้าวนอุทยาน

วนอุทยานปราณบุรี

คุณ

มนัส

เกิดทรัพย์

กรรมการชุมชน

 

คุณ

ศิริวรรณ

ศิริบุญ

นักวิจัย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณ

อนันต์

พันธุ์บ้านแหลม

ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

รายนามคณะกรรมการจัดการประชุม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อธิบดี

นิศากร

โฆษิตรัตน์

รองอธิบดี

วิชิต

พัฒนโกศัย

รองอธิบดี

ประวิม

วุฒิสินธุ์

ดร.

สนใจ

หะวานนท์

ดร.

เจิดจินดา

โชติยะปุตตะ

คุณ

จิระศักดิ์

ชูความดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.

ณิฏฐารัตน์

ปภาวสิทธ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.

อัจฉราภรณ์

เปี่ยมสมบูรณ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.

พิพัฒน์

พัฒนผลไพบูลย์

ภาควิชาพฤษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.

ลดาวัลย์

พวงจิตร

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

คณะวนศาสตร์

ผศ.

สุนันท์

ภัทรจินดา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะประมง

ดร.

ศศิธร

พ่วงปาน

ภาควิชาพฤษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คุณ

อิชฌิกา

ศิวายพรามณ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

คุณ

ชลธยา

ทรงรูป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

คุณ

นิรุชา

มงคลแสงสุรีย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

คุณ

พรเทพ

พรรณรักษ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

คุณ

ชเนตตี

มิลินทางกูร

 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

คุณ

บุศริน

บางแก้ว

 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

คุณ

ศิริวรรณ

ศิริบุญ

 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ศาสตราจารย์ ดร .

สนิท

อักษรแก้ว

พตท.หญิง

อัษฎาพร

งามปลั่ง

คุณ

ประภาศรี

ธนสุกาญจน์

คุณ

อุไร

เชื้อเย็น

คุณ

วีรวัฒน์

พัฒนเจริญ

คุณ

กชกร

วิสุทธิวสุธาร

คุณ

จักรพงศ์

พงศ์เวชรักษ์

คุณ

กุหลาบ

รอดทอง

คุณ

กมลจรัส

ไววิทยา

คุณ

กรรณิการ์

บุราณรักษ์