มาบตาพุด
 

เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด

เครือข่ายวิชาการเพื่อมาบตาพุดที่มีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นหน่วยประสานงานได้ร่วมกันจัด เวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด ครั้งที่ 2/2554 “เวทีสุขภาพมาบตาพุด: รู้ทันโรค รู้ทันมลพิษ ชีวิตยืนยาว” และ  ครั้งที่ 3/2554 “ทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน  2554   เวลา 09:00 – 16:00 น.  ณ ห้องแสงจันทร์ ชั้น 1  โรงแรมพี.เอ็ม.วาย. บีช  รีสอร์ท ระยอง  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสิ่งแวดล้อมแห่งสวีเดนประจำภูมิภาคเอเชีย  (Swedish Environmental Secretariat for Asia, SENSA)

 วัตถุประสงค์การจัดเวที เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดระยอง  การจัดเวทีวิชาการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน รวมจำนวน 235 คน

 


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.