มาบตาพุด
 

 

 1. ความเป็นมา
 2. วิสัยทัศน์โครงการ
 3. วัตถุประสงค์
 4. พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาดำเนินการ
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. วิธีการประเมิน
 7. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
 8. คณะนักวิจัยโครงการ
 9. แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

1. ความเป็นมา

มาบตาพุด เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบกับการเป็นพื้นที่ที่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายชาวบ้านและสถานศึกษาต่าง ๆ การพัฒนาในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงเหมาะสมที่จะเป็นกรณีศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศต่อไป การศึกษาถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนายังเป็นหัวใจของหลักการเรื่อง “ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ” (Environmental Governance) ซึ่งเป็นหลักการข้อที่ 10 หรือ Principle 10 ของปฏิญญาริโอที่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) ที่ระบุว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมีส่วนร่วมของประชาชนภาคส่วนต่างๆ ประเทศไทยได้ลงนามรับรองปฏิญญาดังกล่าวไปเมื่อพ.ศ. 2535

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งเป็นองค์กรอิสระภาคประชาสังคม เห็นความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น และมีความเห็นว่า “ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ” เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของปฏิญญาริโอข้างต้น จึงได้ริเริ่มโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษามาบตาพุด ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีอื่นๆ ของเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย [1] ในการประเมิน และใช้ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (The Access Initiative หรือ TAI) ซึ่งเครือข่ายฯ ดังกล่าวได้ใช้ประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในระดับชาติมาแล้วรวม 3 รอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในการประเมินแต่ละรอบใช้กรณีศึกษาประมาณ 20 กรณีศึกษา

.......................................................................

[1] เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย (TAI Thailand) เป็น เครือข่ายองค์กรร่วมดำเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรณีโครงการมาบตาพุดนี้ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาทนายความ และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เข้าร่วมในเครือข่ายด้วย


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.