มาบตาพุด
 

 

 1. ความเป็นมา
 2. วิสัยทัศน์โครงการ
 3. วัตถุประสงค์
 4. พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาดำเนินการ
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. วิธีการประเมิน
 7. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
 8. คณะนักวิจัยโครงการ
 9. แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

2. วิสัยทัศน์โครงการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.