มาบตาพุด
 

 

 1. ความเป็นมา
 2. วิสัยทัศน์โครงการ
 3. วัตถุประสงค์
 4. พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาดำเนินการ
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. วิธีการประเมิน
 7. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
 8. คณะนักวิจัยโครงการ
 9. แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของแผนและผังเมืองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดในปัจจุบันอย่างมีอิสระ อันได้แก่
  1. แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3
  2. แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองปี พ.ศ. 2550-2554 และ
  3. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546

 2. เพื่อสื่อสารไปยังสาธารณะในเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

 3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของประชาชนในพื้นที่ในการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 จะดำเนินงานในระยะต่อไปของโครงการ ทั้งนี้ โดยใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.