มาบตาพุด
 

 

 1. ความเป็นมา
 2. วิสัยทัศน์โครงการ
 3. วัตถุประสงค์
 4. พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาดำเนินการ
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. วิธีการประเมิน
 7. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
 8. คณะนักวิจัยโครงการ
 9. แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

4. พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

 1. พื้นที่ศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลมาบตาพุด (นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ใกล้เคียง)

 2. ระยะเวลา : 8 เดือน ( 1 สิงหาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)

 


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.