มาบตาพุด
 

 

 1. ความเป็นมา
 2. วิสัยทัศน์โครงการ
 3. วัตถุประสงค์
 4. พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาดำเนินการ
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. วิธีการประเมิน
 7. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
 8. คณะนักวิจัยโครงการ
 9. แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา มาบตาพุด คือ ตัวชี้วัด ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากองค์กรประชาสังคมจาก 6 ประเทศใน 6 ทวีป ที่รวมเป็นเครือข่าย The Access Initiative เรียกย่อว่า TAI ปัจจุบันมีการใช้ชุดตัวชี้วัดและระเบียบวิธีวิจัยนี้แล้วกว่า 40 ประเทศ ชุดตัวชี้วัดชุดนี้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการประเมินผลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างปราศจากอคติ

ชุดตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จะพิจารณากฎหมาย ความ พยายามของรัฐ และความสัมฤทธิ์ผลใน

 • กฎหมาย
 • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม (Access to Information)
 • การเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Public to Participation)
 • การเข้าถึงความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Access to Justice )
 • การส่งเสริมขีดความสามารถของประชาชน (Capacity building)

โดยในแต่ละหมวด (หมวดที่ 2 ถึง 5) จะประเมิน กฎหมาย ความพยายามของรัฐ และความสัมฤทธิผล

 


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.