มาบตาพุด
 

 

 1. ความเป็นมา
 2. วิสัยทัศน์โครงการ
 3. วัตถุประสงค์
 4. พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาดำเนินการ
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. วิธีการประเมิน
 7. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
 8. คณะนักวิจัยโครงการ
 9. แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

6. ระเบียบวิธีการประเมิน

การดำเนินงานโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 กรณี หลังจากนั้นในระยะที่ 2 จะจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะประชาชน โดยในภาพรวมแล้ว ระเบียบวิธีการประเมินของโครงการมีดังนี้

 1. เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจะประเมินธรรมาภิบาลของกระบวนการที่นำไปสู่การอนุมัติแผนและผังเมืองใน 3 กรณีศึกษา ดังนี้
  1. แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3
  2. แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองปี พ.ศ. 2550-2554
  3. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546
 2. จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาของโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกภาคส่วน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำต่อการ ดำเนินงานโครงการและปริทัศน์ผลการศึกษา เพื่อให้เกิดความเป็นกลางและยุติธรรม

 3. จัดให้มีกิจกรรมสื่อสารสาธารณะเป็นระยะ เช่น จัดทำและเผยแพร่ จดหมายข่าว แผ่นพับ บทความ แถลงข่าว นำนักข่าวลงพื้นที่มาบตาพุด และการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา เป็นต้น

 4. พัฒนาสมรรถนะของประชาชนในพื้นที่ในการเข้าใจธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ดำเนินการใน ระยะที่ 2)


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.