มาบตาพุด
 

 

 1. ความเป็นมา
 2. วิสัยทัศน์โครงการ
 3. วัตถุประสงค์
 4. พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาดำเนินการ
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. วิธีการประเมิน
 7. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
 8. คณะนักวิจัยโครงการ
 9. แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

7. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550)

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วยตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ และมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานโครงการและปริทัศน์ผลการศึกษา คณะกรรมการฯ มีจำนวนทั้งหมด 40 คน จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ องค์การอิสระ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน/ ชุมชน และนักวิชาการ มีรายชื่อดังนี้

 

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 1. ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว
  ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 2. ศ.ดร. ปริญญา นุตาลัย
  กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 3. ท่านผู้หญิง ดร. สุธาวัลย์ เสถียรไทย
  ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  องค์การอิสระ

 4. ศ.เสน่ห์ จามริก
  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 5. นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์
  ประธานคณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง

 6. ดร. อำพน กิตติอำพน
  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 7. ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 8. ดร. มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 9. นายรัชดา สิงคาลวณิช
  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 10. นพ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
  อธิบดีกรมอนามัย
 11. นพ. เสรี หงษ์หยก
  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 12. นายอุทัย จันทิมา
  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 13. นพ. อำพน จินดาวัฒนะ
  รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 14. นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ
  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 15. นายปรีชา รณรงค์
  ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
 16. นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์
  ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

  หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 17. นายพีระวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 18. นายสุรชัย แสงทักษิณ
  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี )
 19. นพ. กรรชิต คุณาวุฒิ
  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ สาขาเขตพื้นที่ ( ระยอง )
 20. นายสันติ บรรเทิงจิตร
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ระยอง
 21. นพ. วิวัฒน์ วิริยะกิจจา
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
 22. นายชูชัย สินธุวงษ์
  อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
 23. นายสุรพันธ์ กลิ่นขจร
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง 8 ว . สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง
 24. นายสมพงษ์ โสภณ
  นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
 25. นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา
  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง
 26. นายเหรียญ นิจรัญ

  ภาคธุรกิจเอกชน


 27. นายศุภชัย วัฒนางกูร
  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 28. นายพิภพ พฤกษมาศน์
  ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 29. นายโอฬาร รุ่งเรืองสุวรรณ
  ประธานหอการค้า จ. ระยอง
 30. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช
  ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

  องค์กรพัฒนาเอกชน

 31. นายศุภกิจ นันทวระการ
  นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

  ภาคประชาชน / ชุมชน

 32. นายสุทธิ อัชฌาสัย
  ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนระยอง
 33. นายอิทธิพล แจ่มแจ้ง
  ประธานชมรมคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด

  นักวิชาการ

 34. ศ. นพ. วันชัย วัฒนศัพท์
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 35. รศ. ดร. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )
 36. ดร. ชัชชม อรรฆภิญญ์
  ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา
 37. รศ. ดร. บรรเจิด สิงคเนติ
  อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 38. อ. สุปราณี จงดีไพศาล
  ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 39. ดร. นลินี ศรีพวง
  นักวิชาการสาธารณสุข 7 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 40. อ. เดชรัตน์ สุขกำเนิด
  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.