มาบตาพุด
 

 

 1. ความเป็นมา
 2. วิสัยทัศน์โครงการ
 3. วัตถุประสงค์
 4. พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาดำเนินการ
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. วิธีการประเมิน
 7. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
 8. คณะนักวิจัยโครงการ
 9. แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

8. คณะนักวิจัยของโครงการ

องค์กรเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยที่ร่วมเป็นคณะนักวิจัยของโครงการมีจำนวน 7 องค์กร ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาทนายความ และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมคณะนักวิจัยของโครงการรวมทั้งสิ้น 34 คน ดังนี้

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 1. ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง หัวหน้าโครงการ
 2. ดร. จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 3. นางสาววรากร น้อยพันธ์ ผู้จัดการโครงการ
 4. นางสาววรวรรณ ชายไพฑูรย์
 5. นางสาวธิดาวิสุทธิ์ จันทน์เครือ
 6. นางสาววิรงริง ดวงใจ
 7. นางสาวโชติกา ตันติศิริรักษ์
 8. นายธนภัทร สุขเกษม
 9. นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์
 10. นางสาวกมลรัตน์ โพธิ
 11. นางสาวนงพัลคุ์ จั่นเจริญ
 12. นางสาวอัจจิมา มีพริ้ง
 13. นายฌานกร เมาเสม
 14. นางสาวณัฏฐิกา บูรณะคงคาตรี
 15. นางธารี กาเมือง
 16. นางสาวพรพรรณ ปิ่นเวหา
 17. นางสาววนิษฐา ไกรคุ้ม
 18. นางสาววารุณี พุทธชาติ
 19. นางสาวกรรณิการ์ บุราณรักษ์

  สถาบันพระปกเกล้า

 20. ดร . ถวิลวดี บุรีกุล
 21. นายวัชรา ธิตินันทน์
 22. นายชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


 23. นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข
 24. นางสาวเกศินี แกว่นเจริญ
 25. นางสาวแก้วตา ธัมอิน
 26. นางสาวอภิกัญญา ทะวิสัย

  โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 27. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 28. รศ . สุริชัย หวันแก้ว
 29. นางสาวสุรางรัตน์ จำเนียรพล
 30. นายสันต์ชัย รัตนขวัญ

  สภาทนายความ


 31. นายศรีสุวรรณ จรรยา

  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 32. นายไพโรจน์ พลเพชร

  นักวิขาการอิสระ

 33. นายวิพล กิติทัศนาสรชัย
 34. นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.