มาบตาพุด
 

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษามาบตาพุด จัดการประชุมทีมนักวิจัย

ในระหว่างวันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมบรรพต สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีรายละเอียดดังนี้

5 ก.พ. 2551   เวลา 15.00-18.00 น.

กรณีศึกษา ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ ชุมชน พ.ศ. 2546 และแก้ไข 2548 และ 2549 โดยได้รับเกียรติจากคุณภารณี   สวัสดิรักษ์   เครือข่ายนักผังเมืองเพื่อสังคม เข้าร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ

6 ก.พ. 2551 เวลา 9.00-17.00 น.

ประชุมนำเสนอร่างผลการประเมินและรับฟังความคิดเห็น จากนักวิจัยในโครงการ

7 ก.พ. 2551 เวลา 9.00-13.00 น.

กรณีศึกษา ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน พ.ศ. 2546 และแก้ไข 2548 และ 2549
โดยได้รับเกียรติจาก  อ. ประสงค์ เอี่ยมอนันต์   อดีต กก. ผังเมือง และ คุณวีรพงษ์ บุญญานุสนธิ์   ผอ. กองนิติการ   กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ  

 


เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

Copyright TEI All rights reserved.