พิธีสารมอนทรีออล ( Montreal Protocol)

   
 

พิธีสารมอนทรีออลเกิดขึ้นภายใต้อนุสัญญาเวียนนา โดยเป็นกฎข้อบังคับให้ประเทศที่อยู่ภายใต้พิธีสารดำเนินการลดปริมาณการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดรูโหว่ของชั้นโอโซนในบรรยากาศ อันได้แก่ สารเคมีในตระกูล CFC มีการใช้มาตรการจำกัดการนำเข้า การส่งออก การบริโภค และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนควบคุมการผลิตในระดับอุตสาหกรรมให้เลิกใช้สารเคมีเหล่านี้

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. United Nations Environment Programme : UNEP
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานภาพการดำเนินการ
พิธีสารมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2532 ประเทศไทยลงนามรับรองเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ . ศ . 2531 และเข้าเป็นภาคีในวันที่ 7 กรกฎาคม พ . ศ . 2532

ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน

เนื้อหา

website

United Nations Environment Programme : UNEP

ข้อมูลทั่วไป / อนุสัญญา

http://www.unep.ch/ozone/
Treaties_and_Ratification/
2B_montreal_protocol.asp

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

( ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2202 4007

หน่วยอนุรักษ์โอโซน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2202 4228, 0 2245 7874 หรือที่

http://www.uneptie.org

http://www.worldbank.com

http://www.unep.org

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นโอโซน และตัวอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล

http://www2.diw.go.th/haz/
hazard/Libary/ozne_1.htm

กรมอุตุนิยมวิทยา โอโซน / พิธีสารมอนทรีออล http://ww w .tm d .go.th/
~ozone/ozhistory.htm

โครงการการจัดการฐานความรู้ด้านกติกาและมาตรการสากลสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร
Coordinating Thailand's Knowledge Platform for Multilateral Measures and Agreements
related to Environment and Natural Resources

โดย ศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม      สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย    ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ที่อยู่ติดต่อ: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 320 โทรสาร 0-2504-4826-8 อีเมล eehrdc@tei.or.th