อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants : POPs)

   
 

อนุสัญญาสตอกโฮมตั้งขึ้นเพื่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ

  1. จัดหาแหล่งเงินจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
  2. กำหนดมาตรการควบคุมและจำกัดการผลิตและการใช้สารมลพิษตกค้างยาวนาน
  3. ลดหรือเลิกการปล่อยมลพิษที่ตกค้างยาวนานจากกระบวนการผลิตโดยไม่จงใจและกำจัดของเสียที่เกิดจากสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  4. ดำเนินการจัดหาสารเคมีชนิดใหม่มาแทนและหากระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีกลุ่มนี้

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. สำนักงานเลขานุการอนุสัญญา (Secretariat for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants ) ภายใต้ United Nations Environment Programme : UNEP
2. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม

สถานภาพการดำเนินการ
ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ . ศ . 2545 และ ให้สัตยาบันเมื่อเดือนมกราคม พ . ศ . 2548 แต่อนุสัญญายังไม่มีผลบังคับใช้

ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน

เนื้อหา

website

Secretariat for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
11-13 Chemin des An?mones
1219 Ch?telaine
Geneva
Switzerland
Tel.: +4122 917 8191
Fax: +4122 797 3460
Email: mailto:ssc@chemicals.unep.ch

ข้อมูลทั่วไป

http://www.pops.int/

กรมควบคุมมลพิษ

ข้อมูลทั่วไป

 

โครงการการจัดการฐานความรู้ด้านกติกาและมาตรการสากลสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร
Coordinating Thailand's Knowledge Platform for Multilateral Measures and Agreements
related to Environment and Natural Resources

โดย ศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม      สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย    ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ที่อยู่ติดต่อ: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 320 โทรสาร 0-2504-4826-8 อีเมล eehrdc@tei.or.th