อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention)

   
 

อนุสัญญาเวียนนาตั้งขึ้นเพื่อให้นานาประเทศร่วมกันดำเนินการป้องกันชั้นโอโซนในบรรยากาศมิให้ถูกทำลาย และร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจารูโหว่ของชั้นโอโซน โดยสนับสนุนให้เกิดการวิจัย และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างประเทศต่างๆ นอกจากนี้อนุสัญญายังประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะลดและเลิกการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดการทำลายชั้นโอโซนอีกด้วย

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. United Nations Environment Programme : UNEP
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานภาพการดำเนินการ
อนุสัญญามีผผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2528 ประเทศไทยให้
สัตยาบันเข้าเป็นภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน

เนื้อหา

website

United Nations Environment Programme : UNEP

ข้อมูลทั่วไป/อนุสสัญญา

http://www.unep.ch/ozone/Treaties_and_Ratification/2A_vienna_convention.asp

กรมอุตุนิยมวิทยา โอโซน / อนุสัญญาเวียนนา /พิธีสารมอนทรีออล http://www.tmd.go.th/~ozone/ozaction.htm

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

( ฝ่ายประชาสัมพันธ์ )

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2202 4007

หน่วยอนุรักษ์โอโซน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2202 4228, 0 2245 7874 หรือที่

http://www.uneptie.org

http://www.worldbank.com

http://www.unep.org

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นโอโซน และตัวอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล http://www2.diw.go.th/haz/hazard/Libary/ozne_1.htm

โครงการการจัดการฐานความรู้ด้านกติกาและมาตรการสากลสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร
Coordinating Thailand's Knowledge Platform for Multilateral Measures and Agreements
related to Environment and Natural Resources

โดย ศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม      สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย    ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ที่อยู่ติดต่อ: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 320 โทรสาร 0-2504-4826-8 อีเมล eehrdc@tei.or.th