"อานันท์"คุมแก้"มาบตาพุด" เฟ้น76โครงการแยกดี-ห่วย

 ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน / 11 พฤศจิกายน 2552

ครม. รับทราบ นายกฯจะตั้ง"อานันท์"เป็นประธาน กก. 4 ฝ่าย แก้ปัญหานิคมฯมาบตาพุด แยก 76 โครงการเข้าข่ายทำผลกระทบสุขภาพ จำแนกโรงงานมีมาตรฐาน ไร้มาตรฐานทั้งหมดใน จ.ระยอง แก้ปัญหาตรงข้อเท็จจริง
นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อที่ประชุม ครม. ว่า ได้ทาบทามให้ นายอานันท์  ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ขึ้นมาแก้ไขปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) วันที่ 11 พฤศจิกายน จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาคประชาชน นักวิชาการ เอกชน และภาครัฐ และการทาบทามนายอานันท์มาเป็นประธาน พร้อมกับจะพิจารณาว่าจะส่งตัวแทนภาครัฐไปในกรรมการ 4 ฝ่ายนี้อย่างไร
รายงาน ข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการ 4 ฝ่าย มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1.ตรวจสอบการดำเนินการโครงการทั้ง 76 โครงการ ที่ศาลปกครองสั่งระงับว่าโครงการใดส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของประชาชนหรือไม่ หากโครงการใดไม่มีผลกระทบก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ 2.ตรวจสอบโครงการทั้งหมดในเขตนิคมมาบตาพุดว่ามีโครงการใดที่ก่อปัญหามลพิษ หรือไม่ 3.จัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้
นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์ และ เสนอทางออกของปัญหามาบตาพุดทั้งหมด โดยการตั้งคณะกรรมการอิสระประกอบด้วยผู้แทนจาก 4 ฝ่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาชน โดยเสนอชื่อนายอานันท์เป็นประธานคณะกรรมการอิสระ นายกฯให้ความเห็นชอบ จากนั้นได้เข้าพบนายอานันท์พร้อมข้อเสนอให้เป็นประธาน ก็ได้รับการตอบรับด้วยความยินดี จึงประสานนายกฯอีกครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายกฯไปพบนายอานันท์เพื่อพูดคุยในรายละเอียด คาดว่าในสัปดาห์นี้จะมีคำสั่งแต่งตั้งจากนายกฯ
นายสุทธิกล่าวว่า ภารกิจหลักคณะกรรมการอิสระมี 3 เรื่องหลัก 1.แยกโครงการทั้งหมด 76 โครงการ โครงการไหนเข้าข่ายต้องศึกษาผล กระทบด้านสุขภาพ (เอชไอเอ) มาตรา 67 วรรค 2 หรือไม่ 2.เสนอแนะรัฐบาลเพื่อให้ผลักดันจัดทำกลไกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 อย่างเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 3.จำแนกโรงงานทั้งหมดใน จ.ระยอง ที่มีมาตรฐานและไม่มีมาตรฐานออกจากกัน เพื่อแก้ปัญหาตรงข้อเท็จจริง และเชิญชวนข้าราชการ ทบวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หันกลับมาให้ความร่วมมือ หยิบข้อเสนอที่ดีของคณะกรรมการชุดนี้สู่การร่วมมือปฏิบัติอย่างบูรณาการต่อ ไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนทุกคนต่อไป

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>