สิ่งแวดล้อมไทย ร่วม 9 บริษัท จัดกิจกรรมลดโลกร้อน แอ่วเหนือ...สร้างฝาย ปลูกต้นไม้ สลายคาร์บอน

 ที่มา บ้านเมืองออนไลน์ / 15 พฤศจิกายน 2552

สิ่งแวดล้อมไทย ร่วม 9 บริษัท จัดกิจกรรมลดโลกร้อน  แอ่วเหนือ...สร้างฝาย ปลูกต้นไม้ สลายคาร์บอน

            คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (TBCSD) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการผลักดันสังคมไทยให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low carbon Society ตามกรอบการทำงานที่ตั้งไว้ ดังนั้น คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ 9 บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัทอินเตอร์เฟค และบริษัท เลคิเซ่ จำกัด จัดกิจกรรม “TBCSD carbon neutral trip…แอ่วเหนือ...สร้างฝาย ปลูกต้นไม้ สลายคาร์บอน” ขึ้นเมื่อวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชนและเยาวชน และเพื่อให้สมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยได้ทำกิจกรรมพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก อีกทั้งยังทำประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการบริหาร คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (ธวท.) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม carbon neutral trip ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการลดการปล่อยค่าก๊าซเรือนกระจกให้มีค่าเป็นศูนย์แล้ว ยังมีการบริจาคอุปกรณ์กีฬา ชั้นวางหนังสือ และร่วมเปลี่ยนหลอดไฟแบบประหยัดพลังงานให้กับโรงเรียนบ้านสันหลวง อ.เถิน จ.ลำปาง โรงเรียนบ้านวัฒนา โรงเรียนบ้านแก่น อ.สบปราบ จ.ลำปาง และร่วมสร้างฝายอนุรักษ์น้ำ ปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ อ.ดอยสะเก็น จ.เชียงราย รวมถึงมอบทุนสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและชุมชน”

             ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำกิจกรรม ได้ดังนี้ คือในการเดินทางครั้งนี้จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด 2.9 ตัน เทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 eq.) ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ การมอบหลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน จะช่วยสร้างแหล่งกักเก็บ CO2 ทั้งหมด 480 ton CO2 นั่นก็แสดงว่ากิจกรรมนี้ทำให้เกิดการลด GHG มากกว่าการปล่อยถึง 480 ton CO2 ซึ่งทำให้กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเยาวชน เป็นการนำพาสังคมไทยสู่การเป็น  Low Carbon Society  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

คนเดินทาง    


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>