ทน.ภูเก็ตประสบปัญหาขยะล้น ระบบฝังกลบหมดทางแก้-ฝนชุกกลิ่นโชย
 ที่มา ข่าวสดรายวัน / 17 พฤศจิกายน 2552


สร้างโรงยิมฯ- นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบรรยายสรุปการสร้างโรงยิมเนเซียม จำนวน 4,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนในอีก 3 ปีให้นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกฯ พร้อมคณะรับฟัง

ภูเก็ต - นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครภูเก็ตได้ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะรวมจังหวัดภูเก็ต และดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 พบว่าขยะได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดมากกว่า 500 ตันต่อวัน ในขณะที่เตาเผาขยะมีความสามารถในการเผากำจัดขยะได้เพียง 250 ตันต่อวัน ทำให้เทศบาลต้องนำขยะที่เหลือไปฝังกลบ ณ บ่อฝังกลบขยะ ซึ่งจากปัญหาขยะมูลฝอยที่มีมากเกินขีดความสามารถของเตาเผาขยะ เทศบาลนครภูเก็ตจึงสรรหาเอกชนเพื่อลงทุนก่อสร้างเตาเผาขยะหัวที่ 2 ที่สามารถกำจัดขยะได้ไม่ต่ำกว่า 300 ตันต่อวัน ซึ่งบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ลงทุน และขณะนี้ผู้ลงทุนอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 20 เดือนจึงจะเปิดดำเนินการได้ จากนั้นเตาเผาเดิมก็จะหยุดซ่อมปรับปรุงซึ่งอาจใช้เวลาในการซ่อมแซมระยะหนึ่ง จึงจะใช้งานได้อีกครั้ง

เทศบาลจำเป็นต้องปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะพื้นที่ 120 ไร่ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น โดยได้ฝังกลบมาตั้งแต่ปี 2535 ปัจจุบันฝังกลบจนเต็มพื้นที่แล้ว และไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้อีก ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นในช่วงฝนตก รวมถึงแมลงวันและน้ำเสีย ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ในปีนี้มีฝนตกชุกทำให้การนำขยะเข้าฝังกลบทำได้ลำบาก เทศบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการฉีดพ่นละอองจุลินทรีย์ ทำให้กลิ่นเหม็นและแมลงลดลง

โดยที่ผ่านมา เทศบาลได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 43 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยด้วยการปิดกลบบ่อฝังกลบบ่อขยะบ่อที่ 1 ซึ่งเต็มแล้วก่อสร้างคันดินชั้นที่ 3 ในบ่อฝังกลบที่ 2, 3, 4 เพื่อเพิ่มพื้นที่ฝังกลบ และขุดรื้อแยกขยะเก่าบ่อที่ 5 และก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย, สร้างบ่อตรวจน้ำใต้ดิน 4 บ่อ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนชาวภูเก็ตให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการลดปริมาณและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นจังหวัดที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>