กรมควบคุมมลพิษแนะ 3 R เอาชนะขยะได้
 
ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ / 17 พฤศจิกายน 2552

ตะลึง กรมควบคุมมลพิษเผยข้อมูลในปี 2551 มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 15.03 ล้านตัน แต่นำมารีไซเคิลร้อยละ 23 เท่านั้น พร้อมกับแนะแนว 3 R  คือ Reduce เป็นการลดการใช้ Reuse เป็นการใช้ซ้ำ และ Recycle เป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การรีไซเคิลกระดาษ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียส ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   (ส.อ.ท.) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม    Global Alliance for Recycling and Sustainable Development (GARSD) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว รัชดา โดยมีนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติร่วมเปิดงานการประชุมดังกล่าว Global Alliance for Recycling and Sustainable Development (GARSD) เป็นกลุ่มที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือกันในการจัดการวัสดุรีไซเคิล โดยองค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก จะเป็นองค์กรที่ดำเนินงานในรูปแบบเดียวกับองค์กร Compromisso Empresarial Para Reciclagem (CEMPERE) ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการด้านการจัดการวัสดุรีไซเคิลมากว่า 10 ปี สมาชิกมาจากประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศ ประกอบด้วย บราซิล โคลัมเบีย อุรุกวัย เม็กซิโก เวเนซูเอลา รวมถึงสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. ประเทศไทย โดยสมาชิกทั้ง 6 ประเทศจะมีการจัดประชุมทุก 2 ปี เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน


โดยการประชุมครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือน ตุลาคม 2550 ณ เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิลในครั้งนี้ ประเทศไทยได้ เป็นเจ้าภาพการประชุม GARSD ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ถนนรัชดาฯ ซึ่งสิ่งสำคัญในการประชุม นอกจากจะเป็นการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานในองค์กรของประเทศสมาชิก ยังมีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต ซึ่งนอกจากประเทศสมาชิกแล้ว ประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศก็ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเทศ อื่นๆ เกิดความตื่นตัวที่จะช่วยกันจัดการวัสดุรีไซเคิล อันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร

นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์และพืชพรรณต่างๆ ที่มีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป เนื่องจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยสาเหตุหลักเกิดจากก๊าซเรือนกระจก คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกาซมีเทนที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการจัดการขยะโดยการฝังกลบ ก็เป็นแหล่งกำเนิดก๊าซดังกล่าว

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ผ่านมาของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2551 มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 15.03 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือ    รีไซเคิลเพียง 3.405 ล้านตัน หรือร้อยละ 23 เท่านั้น แนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มอัตราการรีไซเคิล คือ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ในการคัดแยกหรือลดการเกิดขยะซึ่งถือว่าเป็นการจัดการที่ต้นทาง สำหรับในประเทศไทยได้มีการนำหลักการลดการเกิดขยะมาใช้ที่เรียกว่า 3 R คือ Reduce เป็นการลดการใช้ ซึ่งเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้สินค้าชนิดเติม เป็นต้น Reuse เป็นการใช้ซ้ำ เพื่อให้คุ้มค่าที่สุด เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า เป็นต้น, Recycle เป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การรีไซเคิลกระดาษ แก้ว หรือพลาสติก เป็นต้น


คุณสมพงษ์ ตันเจริญผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. เปิดเผยว่า สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. (TIPMSE) ได้มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมจัดการวัสดุรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่วยลดปัญหาขยะได้เป็นอย่างดี โดยสถาบันฯ ได้นำแนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานของ Compromisso Empresarial Para Reciclagem (CEMPRE) ในประเทศบราซิล       ที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นวิธีการรับมือที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงหรือกฎหมาย ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และค่าครองชีพของประชาชน  โดยที่ผ่านมาประเทศบราซิลมีรูปแบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลเพียงโมเดลเดียว ซึ่งมีรูปแบบคล้ายซาเล้งบ้านเรา แต่ทางสถาบันฯ ได้นำรูปแบบมาแตกแขนงเป็น 5 รูปแบบ ซึ่งถือเป็นโครงการหลักของสถาบันฯ ได้แก่ โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในชุมชน โครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิลระดับเทศบาล โครงการจัดการวัสดุไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิลของกลุ่มอาชีพซาเล้งและโครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิลในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกเป็นอย่างยิ่งการประชุมในครั้งนี้กลุ่มสมาชิก GARSD ในแต่ละประเทศได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของตน
อย่างไรก็ดี การนำรูปแบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลมาแตกแขนง การประชุมดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากกลุ่มเอเชีย พลาสติก ฟอรัม (Asia Plastic Forum) เช่น จีน อินโดนีเซีย ฯลฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเรียนรู้รูปแบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของตน และรูปแบบดังกล่าวสามารถขยายผลไปยังประเทศอื่นๆ อีกต่อไป

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>