เครือข่ายโรงไฟฟ้าชุมชนใต้ ระดมพลผลักดันยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน
 ที่มา หนังสือแนวหน้า / 23 พฤศจิกายน 2552

นครศรีธรรมราช:นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ อาจารย์ประจำศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตเมืองนครศรีธรรมราช และเครือข่ายพลังงานทดแทน จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 ที่ทางคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตเมืองนครศรีธรรมราช เสนอโครงการและผ่านการอนุมัติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้จัดทำโครงการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 ภายใต้กรอบ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกและโรงไฟฟ้าชุมชน” เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการนั้น

ขณะนี้ทีมวิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนของโครงการฯ ร่วมกับทีมงานพัฒนาชุมชนและเครือข่ายชุมชน ได้ออกสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 พื้นที่ และได้ออกแบบพิมพ์เขียวโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามเงื่อนไขของสภาพพื้นที่ 3 แห่ง พร้อมมอบให้กับชุมชนเพื่อร่วมศึกษาแนวทางอันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยโครงการจะดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ จนครบ 12 แห่ง ภายในปี 2554

อีกทั้งทางโครงการฯ ได้เต่รียมการจัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 24-25 พ.ย. 2552 ที่ มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง การบริหารจัดการกลุ่ม การระดมทรัพยากร และจัดสรรผลประโยชน์ และอื่นๆ เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน และสร้างสถาบันที่ดูแลกิจการของโรงไฟฟ้า รวมถึงเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมือระหว่างชุมชนที่มีโครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน และระหว่างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนา แกนนำชุมชนจากพื้นที่เป้าหมายใน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สตูล ตรัง และสงขลา


ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>