บัณฑิตวิทยาลัยพลังงาน-สิ่งแวดล้อม เร่งสร้างวินัยการใช้พลังงาน โครงการ "ค่ายอัจฉริยะพิทักษ์โลก"
 
ที่มา มติชนรายวัน / 23 พฤศจิกายน 2552
ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า "วิกฤตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ต้องแก้จากตัวบุคคล ดังนั้น หากเยาวชนมีนิสัยรู้รักษ์พลังงานตั้งแต่วัยเยาว์ จะเป็นพลังสำคัญที่จะพลิกชะตากรรมของโลกในอนาคต" แนวคิดนำมาสู่การจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน "Green Energy Camp"... ค่ายอัจฉริยะพิทักษ์โลก เพื่อดึงนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงสถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย และรับทราบถึงผลกระทบที่อาจตามมา ไม่ว่าจะเป็นภาวะขาดแคลนพลังงาน หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อน ซึ่งการรับมือกับปัญหาดังกล่าวมิอาจทำได้โดยใครเพียงคนเดียว แต่จะต้องเกิดจากความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของทุกภาคส่วนของสังคม ยิ่งเฉพาะเยาวชนหากเราสามารถปลูกฝังวินัยการใช้พลังงานได้ตั้งแต่วันนี้ ก็จะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์โลก ด้วยการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ สร้างเครือข่ายรู้รักษ์พลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้กับเพื่อนๆ และคนรอบข้างต่อไปด้วย นอกจากนี้การที่นักศึกษาได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับนักวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เห็นช่องทางในการศึกษาต่อด้านนี้มากขึ้น อันจะช่วยให้มีบุคลากรทางด้านนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>