นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ"ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง" ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT
          โดยได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 และ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ได้เห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลและให้ข้อคิดเห็น รวมถึงซักถามข้อสงสัยในร่างประกาศฯ ฉบับนี้ ในประชุมชี้แจงดังกล่าว โดยเริ่มจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะกล่าวถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการจะได้รับจากการออกประกาศกระทรวงข้างต้น ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนจากภาคประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานอนุญาต และนักวิชาการ ร่วมสนทนาแนะทางออกของการพัฒนาประเทศ ในมุมมองที่ว่า "อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน อย่างเป็นปกติสุขและสมดุลได้อย่างไร" การออกประกาศกระทรวงดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยกำกับดูแล ปกป้องผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนอย่างไร หรืออีกมุมมองหนึ่งประกาศกระทรวงฯนี้เป็นทางออกให้กับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุด ให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นคำถามที่กระทรวงฯ พร้อมให้คำตอบและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันหาทางออกของการพัฒนาประเทศ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชนอย่างสมดุลต่อไป

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>