คอลัมน์ สิ่งแวดล้อมดิน น้ำ ป่า: ปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซีฟื้นฟูระบบนิเวศให้ทะเล


ที่มา
พิมพ์ไทย / 2 ธันวาคม 2552

        ทีมข่าวเฉพาะกิจ/ชลบุรี
          สิ่งแวดล้อม-ทส.ร่วม ทัพเรือภาคที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เดินหน้าโครงการ "เทิดพระเกียรติเหลือง-ฟ้ามหามงคล" จากวันแม่ถึงวันพ่อ อีก1 ความดี สนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแด่พ่อและแม่ของแผ่นดิน
          นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์ รองปลัดกระทรวง พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นายชายชายเอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบพันจ่าเอก ประเสริฐ พิทักษ์กรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคณะลูกเสือหลักสูตรผู้นำบังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 416 เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์
          ทะเล ทัพเรือภาคที่ 1 กว่า 500 คน ร่วมกันสร้างคุณงามความดีถวายแด่พระองค์ท่าน แสดงความจงรักภักดี ด้วยการปลูกปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซี ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร ต.แสมสารอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
          นายชาตรี กล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงพลังสมัครสมานสามัคคี แสดงออกถึงความจงรักภักดี ภายใต้โครงการเหลือง-ฟ้ามหามงคล ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับท้องทะเลเกิดความสมบูรณ์ และสมดุล การปลูกปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซี สามารถทำได้
          ง่าย ไม่ว่าเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปก็สามารถทำได้ มีต้นทุนในการดำเนินงานไม่สูง ปะการังที่ทำการขยายมีโอกาสรอดชีวิตสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดการชำรุดเสียหายก็สามารถซ่อมแซมง่าย
          โดยวิธีการปลูกปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซี ลำดับแรก นำปะการังเขากวางที่อนุบาลจนแข็งแรงเจริญเติบโตอายุประมาณ 2-3 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่มาปลูกบนแปลงเพาะที่ทำจากท่อพีวีซี 1 แปลง ประมาณ
          14 ต้น แปลงเพาะมีความกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร จากนั้นใช้นอตไขยึดให้ปะการังติดกับท่อพีวีซี โดยให้ปะการังโผล่จากท่อประมาณ 3 เซนติเมตร เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นำไปวางไว้ในทะเลห่างจากชายหาด เมื่อเจริญเติบโตจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างดีเยี่ยม

ย้อนดูข่าวสิ่งแวดล้อมปี 2551>>>