ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
   

  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยติด 1 ใน 70 หน่วยงานคลังสมอง (Think Tanks) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
จุดยืนสถาบัน
บทความ
จดหมายข่าว
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวสิ่งแวดล้อม

จากการจัดอันดับของโครงการคลังสมองและประชาสังคมของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานคลังสมองและงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และเพื่อยกระดับการทำงานที่องค์กรเหล่านี้ได้ดำเนินการเพื่อรัฐบาลและภาคประชาสังคมทั่วโลก   ในปี 2556 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 70 หน่วยงานคลังสมองด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

 1. การเสนอชื่อ
  มีการเปิดให้หน่วยงานคลังสมอง 6,826 หน่วยงาน ผู้ให้ทุนทั้งภาครัฐและเอกชน นักข่าว นักวิชาการ และผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายหลายพันคน ได้มีโอกาสเสนอชื่อหน่วยงานคลังสมองทั่วโลกเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ หน่วยงานคลังสมองที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 5 ครั้ง จะผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในรอบที่สอง
 2. การทบทวนและการจัดอันดับโดยผู้เชียวชาญ – หน่วยงานคลังสมองจะถูกจัดอันดับโดยการสำรวจจาก 1,950 หน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ให้ทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  นักข่าว นักวิชาการและผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบาย บนพื้นฐานของเกณฑ์ข้อกำหนด 28 ข้อ  หลักเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการจัดอันดับ อาทิ
  • ตัวชี้วัดด้านบทบาทและความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในสังคม พิจารณาจากข้อเสนอแนะที่ระดับนโยบายและภาคประชาสังคมนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้  ข้อเสนอแนะที่ได้รับการพิจารณาและนำเข้าสู่นโยบาย ตลอดจนผลงานที่ปรากฏและได้รับการอ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งสิ่งพิมพ์และผ่านการประชุมสัมมนา
  • ตัวชี้วัดด้านความรู้ความสามารถและทรัพยากรในองค์กร อาทิ บุคลากรที่มีคุณภาพ ความมั่นคงของเงินสนับสนุน ความสามารถในการเข้าถึงการมีส่วนในการตัดสินใจระดับนโยบาย มีเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. การตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ – การจัดอันดับของหน่วยงานคลังสมองจะถูกส่งให้คณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการอภิปรายเพื่อหาข้อผิดพลาด การละเว้นและความผิดปกติในการเสนอชื่อ หลังจากนั้นเมื่อนำข้อเสนอแนะจากการอภิปรายของคณะผู้เชียวชาญมาพิจารณา การจัดอันดับหน่วยงานคลังสมองก็ถือเป็นจบกระบวนการ

จากการพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญๆ ที่ใช้ในการจัดอันดับดัชนี Global Go To Think Tank ทำให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยติด 1 ใน 70 หน่วยงานคลังสมองด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผลงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนในระดับประเทศและในระดับนานาชาติต่อไป

ที่มา:
McGann, J.G. 2013, 2013 Global Go To Think Tanks Index Report, Think Tanks and Civil Societies Program, University of Pennsylvania, USA, Available at: http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/2014/01/GoToReport2013.pdf

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยติด 1 ใน 70 หน่วยงานคลังสมอง (Think Tanks) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของโลก

จากการจัดอันดับของโครงการคลังสมองและประชาสังคมของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานคลังสมองและงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และเพื่อยกระดับการทำงานที่องค์กรเหล่านี้ได้ดำเนินการเพื่อรัฐบาลและภาคประชาสังคมทั่วโลก   ในปี 2555 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 70 หน่วยงานคลังสมองด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของโลกจาก 1,647  หน่วยงานคลังสมองทั่วโลกที่ถูกเสนอชื่อ การคัดเลือกทำโดยการสำรวจ 1,950 หน่วยงานจากผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และนักวิชาการ บนพื้นฐานของเกณฑ์ข้อกำหนด 18 ข้อ 

หลักเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการจัดอันดับ อาทิ

 1. ตัวชี้วัดด้านบทบาทและความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในสังคม พิจารณาจากข้อเสนอแนะที่ระดับนโยบายและภาคประชาสังคมนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้  ข้อเสนอแนะที่ได้รับการพิจารณาและนำเข้าสู่นโยบาย ตลอดจนผลงานที่ปรากฏและได้รับการอ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งสิ่งพิมพ์และผ่านการประชุมสัมมนา
 2. ตัวชี้วัดด้านความรู้ความสามารถและทรัพยากรในองค์กร อาทิ บุคลากรที่มีคุณภาพ ความมั่นคงของเงินสนับสนุน ความสามารถในการเข้าถึงการมีส่วนในการตัดสินใจระดับนโยบาย มีเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญๆ ที่ใช้ในการจัดอันดับดัชนี Global Go To Think Tank ทำให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยติด 1 ใน 70 หน่วยงานคลังสมองด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของโลก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผลงานและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนในระดับประเทศและในระดับนานาชาติต่อไป

ที่มา:
ttaylor – 21 มกราคม 2556, 2012 Global Go To Think Tank Report Released, เข้าถึงได้จาก: http://www.gotothinktank.com/2012-global-goto-tank-index-report/
McGann, J.G. 2012, 2012 Global Go To Think Tanks Report and Policy Advice, Think Tanks and Civil Societies Program, International Relations Program, University of Pennsylvania, USA