ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม  >>  กิจกรรม
   

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
จุดยืนสถาบัน
บทความ
จดหมายข่าว
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวสิ่งแวดล้อม
: 28 ตุลาคม 2557

งานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมคาร์บอนเครดิตชุมชน และผลประโยชน์ร่วม” และพิธีมอบใบรับรอง “คาร์บอนเครดิตชุมชน และ Green Meetings” : 22 สิงหาคม 2557

พี่พาน้อง ค้นหาและเรียนรู้ระบบนิเวศ : 19 พฤษภาคม 2557

งานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปี 2557 TBCSD…หนึ่งแรงผลักดัน...มุ่งมั่นสู่สังคมสีเขียว (Momentum for Green Change)
           
: 7 มีนาคม 2557

การเสวนา "การส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในองค์กร...สู่ความเสมอภาคในสังคม" : 20 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดจันทบุรี : 13 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดเพชรบุรี
           
: 7 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดปัตตานี : 31 มกราคม 2557

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดพะเยา : 24 มกราคม 2557

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดอุดรธานี
           
: 30 กรกฎาคม 2556

งานเสวนา “รวมพลังภาคธุรกิจ...เพื่อขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม...สู่ระดับภูมิภาค” : 17 กรกฎาคม 2556

พิธีปิดพื้นที่เดิม และพิธีเปิดพื้นที่ใหม่ของแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ: เกาะนกโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี : 11 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดเชียงราย
           
: 4 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” กรุงเทพมหานคร : 3 กรกฎาคม 2556

เสวนาสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
โดยไม่เพิ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
: 28 มิถุนายน 2556

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดปราจีนบุรี
           
: 20 มิถุนายน 2556

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น “ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” จังหวัดขอนแก่น : 18 มิถุนายน 2556

งานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปี 2556 TBCSD "เปิดเผยข้อมูล สู่รากหญ้าเพื่อสังคมที่มั่นคง" : 18 มิถุนายน 2556

การแถลงข่าวการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
สถานการณ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลก และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการมูลฝอยเมืองแกลงและชุมชนตัวอย่างที่ดี
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8
ชุมชนยิ้ม ณ สามแพร่ง
การติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
Walk Rally ทำดี เพื่อพ่อ ครอบครัวสุขสันต์
ครัวเรือนยิ้ม ชุมชนยิ้ม
การประชุมแนะนำและชี้แจงโครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
งานประกาศรางวัลวิจัยดีเด่น "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" และ ประกาศรางวัลประกวดสื่อมัตติมิเดีย"กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"
สถานศึกษาไทยพร้อมใจสู้วิกฤติพลังงาน...ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
TBCSD พี่พาน้อง ค้นหาและเรียนรู้ระบบนิเวศ: เกาะนก
: 18 กันยายน 2555
TBCSD จัดเสวนา “ฝายชะลอน้ำ...การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”
: 8 สิงหาคม 2555
กิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านทุ่งรัก ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
: 28 มิถุนายน 2555
สัมมนา "การบริหารจัดการโรงงานและอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3/2555"
: 21 มิถุนายน 2555
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจวัดธาตุคาร์บอนป่าชมชนคลองโตน” บ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
: 26-27 พฤษภาคม 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
: 10-12 พฤษภาคม 2555
National Training and Workshop on Green enonomy and Sustainable Consumption and Production.
: 7-8 พฤษภาคม 2555
TBCSD ร่วมกับ TEI และวีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า
: 28-29 เมษายน 2555
Spring Board Meeting Global Ecolabelling Network.
: 26-27 เมษายน 2555
TBCSD ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลช่วยเหลือหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด
: 26 เมษายน 2555
งานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปี "TBCSD...ขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
: 23 เมษายน 2555
MFF ประเทศศรีลังกา ดูงานการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน
: 31 มีนาคม 2555
เสวนาทางเลือกเพื่อความอยู่ดีมีสุข
: 28 มีนาคม 2555
ศึกษาดูงาน "ป่าชุมชน คนรักษ์น้ำ"
: 21-25 มีนาคม 2555
การฝึกอบรม “กระบวนการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่โรงเรียนเชิงนิเวศ”
: 14-18 มีนาคม 2555
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ภายใต้โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน
: 15 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียว
: 13 กุมภาพันธ์ 2555
การประชุมโต๊ะกลม: เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
: 1-7 กุมภาพันธ์ 2555
พิธิมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 1/2555
: 30 มกราคม 2555
"TBCSD ขับเคลื่อน สังคม สู่...สังคม คาร์บอนต่ำ" แถลงผลการดำเนินงาน ปี 2554 และทิศทาง การดำเนินงานปี 2555
: 30 มกราคม 2555
กิจกรรม “เขาบ่อไทร” ทุนธรรมชาติของชุมชนบ้านทุ่งละออง
: 24 มกราคม 2555
กิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าวันเด็ก”
: 14 มกราคม 2555
กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”
: 30 ธันวาคม 2554
เอกสารเวทีสื่อสารสาธารณะ “ผังเมืองไทย: ตอบโจทย์ภัยพิบัติธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน”
: 19 ธันวาคม 2554
โครงการ SLES ศึกษาดูงาน “วิถีพอเพียง” บ้านนาอีสาน จ.ฉะเชิงเทรา
: 17-18 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการบริหารโครงการ ฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ เยี่ยมชมพื้นที่ จ.พังงา-จ.ระนอง
: 14-15 ธันวาคม 2554
สัมมนาผู้บริหารเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศในระดับโรงงานของสถานประกอบการนำร่อง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
: 20 กันยายน 2554
ระบบนิเวศเกษตรและมองภาพอนาคตเกษตรลุ่มน้ำยาว 2
: 16 - 20 กันยายน 2554
สัมมนาผู้บริหารเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศในระดับโรงงานของสถานประกอบการนำร่อง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
: 15 กันยายน 2554
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 7 เพื่อวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
: 6 กันยายน 2554
ซันบีม โฮเต็ล และวีนิไทย ได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร
: 26 สิงหาคม 2554
การสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ SGA ระหว่างกรณีศึกษาไทย-ลาว ณ เมืองหลวงประบาง สสป.ลาว
: 18-19 สิงหาคม 2554
กิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี
: 18-19 สิงหาคม 2554
 
 

ถัดไป >...

   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา