ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ.... (ฉบับทางเลือก)

อ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.tei.or.th/w_gg/planninglaw.html