วารสารผลิใบ สมัครสมาชิก ฉบับล่าสุด ฉบับย้อนหลัง

 
พลังแห่งชุมชน : กุญแจดอกสำคัญในการรักษาป่า
เปิดบ้านTEI
ปิยวรรณ คงสาคร / เรื่อง
กชพร คงประพันธ์ / ภาพ

วิถีชีวิตคนล้วนผูกพันกับ "ป่า" มาแต่ครั้งบรรพกาล ในฐานะเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนยารักษาโรค ต่อมาเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของการพัฒนามากขึ้น
สังคมเมืองขยายตัวเพื่อรองรับผลแห่งการพัฒนานั้น ในที่สุดการรุกล้ำอธิปไตยแห่งป่า
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งในเรื่องของการตั้งบ้านเรือนถิ่นอาศัย
การเกษตรกรรม การชลประทาน การคมนาคม ตลอดจนการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ
ที่ล้วนแต่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของคนเราทั้งสิ้น

ในเมื่อเราไม่อาจหลีกเลี่ยงกระแสการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ สิ่งที่ควรทำคือ
เรียนรู้และปรับกลไกของการพัฒนานั้นให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ เฉกเช่นเดียวกับ
ปรัชญาในการรักษาผืนป่าที่อาศัย "พลังแห่งชุมชน" เป็นฟันเฟืองสำคัญ

นัยยะสำคัญในการรักษาผืนป่านี้ เป็นแนวคิดหลักของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กลับมาเป็น
แหล่งต้นน้ำ ต้นชีวิต เป็นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อครั้งอดีต ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบป่าให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อที่ชุมชนจะได้
ช่วยกันดูแลรักษาป่าให้กลับมาเป็นขุมพลังชีวิตสำหรับทุกคน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมมือเพื่อสานต่อปรัชญาในการรักษาผืนป่าตาม
โครงการ "หมู่บ้านปตท.พัฒนารักษาป่า" ในพื้นที่เป้าหมาย 26 หมู่บ้าน รอบแปลงปลูกป่า
5 พื้นที่ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา (2 พื้นที่)
โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2542 มีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี

ครั้งนี้ "ผลิใบ" มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านตะแบกงาม บ้านธารมะยม ตำบล
วังซ่าน และบ้านใหม่เจ้าพระยา ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ชุมชนรอบแปลงปลูกป่าฯพื้นที่ FPT5/2 จังหวัดนครสวรรค์