วารสารผลิใบ สมัครสมาชิก ฉบับล่าสุด ฉบับย้อนหลัง

ารพิษปนเปื้อนในาหาร
สารคดี
ปิยวรรณ คงสาคร เรื่อง


ปัจจุบันมีการตรวจพบสารพิษปนเปื้อนในอาหารกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สาธารณชนตั้งคำถามกับสังคมว่า
อะไรคือมาตรฐานของความปลอดภัยในวิถีการบริโภคของคนในปัจจุบัน และมาตรฐานดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่
ขณะเดียวกัน เสียงเรียกร้องหาความชอบธรรมจากผู้บริโภคที่ต้องการให้ผู้ผลิตได้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ
ตนเองว่า อยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรมและคุณธรรมต่อผู้บริโภคแล้วหรือยัง เพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัย
ในชีวิตของทุกผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ทั้งผู้บริโภคหรือ แม้แต่ผู้ผลิตเอง

เส้นทางการปนเปื้อนสารพิษ | รู้เท่าทันพิษภัยในแหล่งอาหาร | ทางเลือกบนทางรอด : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน |

วิธีง่ายๆ ในการลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

ข้อมูลประกอบการเขียน

กรรณิการ์ หุตะแพทย์. บทความเรื่อง 12 ผักในดวงใจของผู้บริโภค. วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
(ฉบับที่ 10/2542 พฤศจิกายน 2542) หน้า 10-39.

กลุ่มงานพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ และกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักสดปลอดสารเคมี, มกราคม, 2543.

จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. พิษภัยในอาหาร, กรุงเทพฯ, 2542.

ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล และคณะ. อาหารปลอดสารพิษ : ร้านค้าและแหล่งผลิต, 2539.

นิธิยา และวิบูลย์ รัตนาปนนนท์.สารพิษในอาหาร, กรุงเทพฯ, 2543.

"ระวังอาหารการกินไทยวิกฤติหนัก". ผู้จัดการ, 7 กรกฎาคม 2543. หน้า 6.

"สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร." สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. เล่ม 14 (2537) : หน้า 224-245.

เอกสารประกอบการเผยแพร่. โครงการการพัฒนาเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.