อ่านผลิใบ สมัครสมาชิก โครงการห้องสมุดอุปถัมภ์ ผู้ร่วมสนับสนุน รู้จักกองบรรณาธิการ

กระแสสีเขียว

เรื่อง : ปิยวรรณ คงสาคร
ภาพ : กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม

เสียงสะท้อนที่มาบตาพุด


สืบเนื่องจากโจทย์ของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก อันจะนำมา ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ และที่สำคัญคือเป็น ขุมทรัพย์สำคัญของประเทศ จึงทำให้รัฐพยายามผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ"อิสเทิร์นซีบอร์ด" (Eastern Seaboard) ขึ้นโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525 - 2529) ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายหลักตามแผนโครงการพัฒนาฯ คือ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา รัฐได้ทุ่มงบประมาณจำนวนกว่า 420,000 ล้านบาท บวกกับต้นทุนทางธรรมชาติและสังคม เพื่อนำไปใช้เป็นทุนสำหรับสร้างเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวเปรียบเหมือนเหรียญที่มีสองด้าน ด้านหนึ่งก่อให้เกิดฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ช่วยสร้างงาน และนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ ขณะที่อีกด้านหนึ่งของการพัฒนาก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ