อ่านผลิใบ สมัครสมาชิก โครงการห้องสมุดอุปถัมภ์ ผู้ร่วมสนับสนุน รู้จักกองบรรณาธิการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมให้โอกาสทางการศึกษาที่นอกเหนือไปจากตำราเรียนแก่เยาวชน โดยการสนับสนุน "โครงการห้องสมุดอุปถัมภ์กับวารสารผลิใบ" ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้เชิญชวนให้หน่วยงานหรือบุคคลสมัครเป็นสมาชิกวารสารผลิใบให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนหนังสือ เพื่อมอบเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนใช้ในการอ้างอิงความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ทันสมัย และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่าน

การสนับสนุน "โครงการห้องสมุดอุปถัมภ์กับวารสารผลิใบ" ของท่านนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง เป็นอาหารสมองและความคิดให้เติบโตขึ้นมาหล่อเลี้ยงสังคมได้สืบไปแล้ว ท่านยังจะเป็นผู้มีบทบาทและมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นและสนับสนุนให้เยาวชน ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ให้ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศมากขึ้น

ผู้สนใจโปรดระบุจำนวนโรงเรียนตามความประสงค์ โดยสมัครให้ 1 โรงเรียน ในอัตรา 1 ปี / 6 ฉบับ / 216 บาท (รวมค่าจัดส่ง)