“Post Rio+20: ท้องถิ่นอีสาน ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 08:00– 16:30 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น

จัดโดย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

08:50-09:10 น. อธิบายการจัดประชุมแบบ Green & Low Carbon Meeting และระบบความปลอดภัย
09:00-09:30 น. กล่าวรายงานในนามสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย:

โดย ดร. ไชยยศ บุญญากิจ  รองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย             
กล่าวต้อนรับและเปิดงานในนามจังหวัดขอนแก่น

โดย 
09:30-10:00 น. ผลการประชุม Rio+20 สู่การปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาล

โดย ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
10:15-12:00 น. เวทีอภิปรายรวม:  เศรษฐกิจสีเขียว แนวคิดและมุมมองหลากมิติ

นำเสนอข้อสรุปในภาพรวมของภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยัง  การดำเนินการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ที่ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อภิปราย:
 • รศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
  รองอธิการบดี ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายสุริยา จันทรกระจ่าง
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นายประเสริฐ  วิทยาภัทร์
  ผู้แทนกลุ่มจังหวัดกลุ่มที่ 10 หอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู  เลย)
 • นายเธียรวิชท์ บุญกมลศรีศักดิ์
  ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดำเนินการอภิปราย: ดร. จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 


ภาคบ่าย: แบ่งห้องอภิปรายกลุ่มย่อย 13:30-15:30

ประเด็น: “อีสานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง”

วัตถุประสงค์:  เพื่อกระตุ้นการผนึกพลัง (synergy) ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

ห้องที่ 1: การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งการเตรียมพร้อมเพื่อนำประเทศเข้าสู่กลุ่ม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอาณาเขตทั้งทิศเหนือ ตะวันออก และใต้ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อให้ภูมิภาคเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการยึดเอาการดำเนินการเศรษฐกิจสีเขียว เป็นตัวหลักในการพัฒนา

 • เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 • การอนุรักษ์ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอีสาน ควบคู่กับการเรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน

วิทยากรนำการอภิปราย

 • ดร. ธวัช สุทธิกุลสมบัต
  ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จังหวัดอุดรธานี: UDICAD
 • รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง
  กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายศักดา เชื้ออินทร์
  ประธานประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข
 • นายณัฐวุฒิ  ตราชู
  Media and External Relations บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการและสรุป โดย ดร. ไชยยศ บุญญากิจ  รองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

ห้องที่ 2: การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นบริบทหนึ่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรให้ความสำคัญ เพื่อให้เป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

 • การปรับตัว การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม และอย่างยั่งยืน
วิทยากรนำการอภิปราย
ดำเนินรายการ และสรุป โดย ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ภาพบรรยากาศการจัดประชุม   |   หน้าหลัก   |   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย