“Post Rio+20: ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?”

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 08:00– 16:30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

จัดโดย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค


อธิบายการจัดประชุมแบบ Green & Low Carbon Meeting และระบบความปลอดภัย
พิธีกรดำเนินรายการ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา  และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กล่าวรายงาน:  โดย ดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์  ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย                 

กล่าวเปิดงาน:  โดย  คุณปรีดิ์  บุรณศิริ  ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สรุปเล่า 19 ปี TEI กับก้าวต่อไป เพื่อสิ่งแวดล้อมไทยที่ยั่งยืน
โดย ดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์  ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เวทีอภิปราย ที่ 1: 
ธรรมาภิบาลของการพัฒนาที่ยั่งยืน: อนาคตประเทศไทยหลัง Rio+20

นำเสนอข้อสรุปจากการประชุม Rio+20 และแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการนำข้อสรุปไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีธรรมาภิบาล

ผู้อภิปราย:

 1. Mr. Surendra Shrestha, Director, Focal Point for SDGs,
  Office of the Executive Coordinators for United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)
 2. Dr. Young-Woo Park, Regional Director, UNEP Regional Office for Asia and the Pacific
 3. ดร.วิจารย์  สิมาฉายา  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. คุณวิชาวัฒน์  อิศรภักดี อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 5. คุณมนตรี บุญพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำเนินการอภิปราย:  ดร.สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เวทีอภิปราย ที่ 2:  
“เศรษฐกิจสีเขียว” ของประเทศไทย: อนาคตที่ต้องเลือก

ระดมความคิดสร้างหนทางข้างหน้าสำหรับประเทศไทยร่วมกันระหว่างภาคีส่วนต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้อภิปราย:

 1. คุณเชวง  จาว รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2. ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
 3. ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ประธาน มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. คุณดวงกมล  โชตะนา  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ดำเนินการอภิปราย:   ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


ภาคบ่าย: แบ่งห้องอภิปรายกลุ่มย่อย

ประเด็น “การผนึกพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน”
วัตถุประสงค์:  เพื่อผนึกพลังระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ห้องที่ 1: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน "ที่ดิน-เกษตรกรรม-ประมง-ป่าไม้"

ในยุคที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น วิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลง ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่อย่างจำกัด ได้ถูกนำมาจัดการเป็นฐานการผลิต เพื่อตอบสนองการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   จนเกิดผลกระทบย้อนกลับมาลดทอนความอยู่ดีมีสุขของคนเรา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่กลไกการจัดการ  อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยรวมที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้   การอภิปรายในห้องนี้ จะแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ที่มีบทบาทและประสบการณ์รวมถึงเสียงสะท้อนจากเยาวชน เพื่อร่วมกันมองอนาคต รวมทั้งหาแนวทางขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่อนาคตที่ต้องการ

วิทยากรนำการอภิปราย:

โดย  คุณปิติพงษ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

วิทยากรร่วมอภิปราย: 

 1. การจัดการที่ดินและป่าไม้
  โดย ศาสตราจารย์ศรีราชา  เจริญพานิช  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 2. เกษตรกับความมั่นคงทางอาหาร
  โดย คุณลัดดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 3. ประมงพื้นบ้านกับฐานทรัพยากร
  โดย คุณสุรจิต  ชิรเวทย์ สมาชิกวุฒิสภา
 4. การปรับตัวของเกษตรกร
  โดย อาจารย์ประทีป  อินแสง  ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน
 5. อนาคตที่เราต้องการ
  โดย คุณอธิศสุดา  พิทักษ์  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดำเนินรายการ และสรุป
โดย ดร. จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์ ที่ปรึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


ห้องที่ 2: การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน

การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในรูปแบบของกลไกการสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้พัฒนาและใช้มาแล้วระยะเวลาหนึ่งในภาคการผลิต แต่ยังขาดการเชื่อมประสานสู่ภาคการบริโภค ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมความร่วมมือสู่การบริโภคที่ยั่งยืน จึงเป็นมิติที่สำคัญที่ยังต้องการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการอภิปรายของห้องนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง ประสบการณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติจริงในกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางความร่วมมือ สู่การสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดขึ้นจริง ต่อเนื่อง และยั่งยืนในสังคมไทย

วิทยากรนำการอภิปราย:

 1. ภาครัฐ                 
  โดย  คุณอาระยา นันทโพธิเดช รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 2. ภาคการผลิต        
  โดย  คุณนำพล  ลิ้มประเสริฐ  ผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ภาคการค้า          
  โดย  คุณบัญญัติ  คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 4. ภาคการศึกษา      
  โดย  ดร.อรทัย  มูลคำ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 5. ภาคการสื่อสาร/การรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
  โดย  คุณกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์  ที่ปรึกษา PricewaterhouseCoopers

ดำเนินรายการ และสรุป

โดย ดร.ไชยยศ  บุญญากิจ  รองผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 1. presentation 1
 2. presentation 2
 3. presentation 3

ห้องที่ 3: การจัดการเมืองอย่างมีธรรมาภิบาล - มุ่งสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน

เมืองต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนากำลังเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ต่างก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ทั้งความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ภาวะมลพิษ การใช้พลังงานอย่างเข้มข้นในภาคการผลิต อาคารและการจราจรขนส่ง  สภาพสังคมและวิถีชีวิตเมืองที่มีช่องว่างมาก ไปจนถึงการเผชิญหน้าภัยพิบัติ ฯลฯ ดังนั้นการเตรียมการปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การถกอภิปรายในห้องนี้ จะครอบคลุมถึงแนวทางการพัฒนาเมืองที่ตอบสนองต่อพลวัตรในปัจจุบัน โดยนำเสนอรูปธรรมเมืองคาร์บอนต่ำ การลดความยากจนในเมือง การกระจายอำนาจและรายได้สู่ท้องถิ่น การป้องกันและรับมือภัยพิบัติ และบทบาทสันนิบาตเทศบาลฯ ในการส่งเสริมการจัดการเมืองอย่างมีธรรมาภิบาล

วิทยากรนำการอภิปราย :

 1. เมืองคาร์บอนต่ำ
  โดย คุณสมชาย จริยเจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง
 2. การลดความยากจนในเมือง
  โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป  รองประธานกรรมการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 3. การกระจายอำนาจและรายได้สู่ท้องถิ่น
  โดย ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการ กรุงเทพฯ 2575
 4. ผังเมืองและการป้องกัน-รับมือภัยพิบัติ
  โดย รศ.ดร.เอกรินทร์  อนุกูลยุทธธน นายกสมาคมนักผังเมืองไทย
 5. บทบาทของสันนิบาตเทศบาลในการผลักดันการจัดการเมืองอย่างมีธรรมาภิบาล
  โดย คุณวิจัย อัมราลิขิต  นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม และประธานอนุกรรมาธิการด้านผังเมืองและการโยธา  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการ และสรุป

โดย ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง  ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


ห้องที่ 4: เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่เศรษฐกิจไทย:
การแพทย์แผนไทย: “อภัยภูเบศร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาภูมิปัญญาไทยควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ "อภัยภูเบศร"  เพื่อสืบสานให้สมุนไพรไทยได้ดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันและตอบสนองต่อความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเป็นความพยายามในการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศ รูปแบบการจัดองค์กรที่สอดคล้องกับการปฏิรูปเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาภายใต้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์...ทางเลือกใหม่ของเศรษฐกิจไทย

 1. ชมวิดิทัศน์แนะนำ  “ อภัยภูเบศร”
 2. บรรยายความรู้ “ อภัยภูเบศร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน” 
  โดย ภญ.วัจนา  ตั้งความเพียร  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (กรณีตัวอย่าง การประยุกต์ใช้แนวคิด "เศรษฐกิจสีเขียว")
 3. บอกเล่า “แนวคิดงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์กับธุรกิจสมุนไพร” 
  โดย คุณณรงค์ศักดิ์ สาทิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP
 4. สาธิตความรู้ 2 เรื่อง โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์อภัยภูเบศร (สปานางผมหอม และสปาก้นครัว)

ดำเนินรายการ และสรุป

โดย  ภญ. ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร   กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรรมผู้จัดการฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ภาพบรรยากาศการจัดประชุม   |   หน้าหลัก   |   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย