การออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดเล็ก
   
   
   
   
   
 
 

สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2554

ส่งมายัง....
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
91/1 ถนนสิงหนาทบำรุง ต. จองคำ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-612225 โทรสาร 053-612226 www.tei.or.th/remhs