ข่าว / กิจกรรม
   
   
   
   
   
 

การสัมมนาผู้ประกอบการ
Go to Green and Clean Pai:
การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารในอำเภอปาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2554

 

ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการนำพลังงานทางเลือกมาใช้อย่างกว้างขวาง  รัฐบาลไทย   ได้กำหนดพันธกิจในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน และมีการนำเอาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในประเทศอย่างกว้างขวางและยั่งยืนมากขึ้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนนับเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการในระยะแรก เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดน มีพื้นที่ห่างไกลและตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน การเดินทางเข้าถึงยากแต่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและที่สำคัญยังเป็นจังหวัดที่กระทรวงพลังงานระบุให้เป็นพื้นที่เป้าหมายแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถพึ่งตนเองด้านพลังงานได้ ต่อจากนั้น จะขยายไปสู่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน และมีศักยภาพในด้านพลังงานหมุนเวียนมากพอสมควร  โดยคาดหวังให้ผลการดำเนินโครงการในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้เป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกระบวนการวางแผนในระดับประเทศ     ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียงมุ่งที่จะเอื้อให้เกิดการบูรณาการในกระบวนการวางแผนด้านพลังงานหมุนเวียน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและมุ่งให้บรรลุเป้าหมายในระดับประเทศ  โดยจะมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทาง แนวคิดและนโยบายใหม่ ๆ  ที่หลากหลาย  อาทิเช่น รูปแบบของการมีกรรมสิทธิ์        ในระบบพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงระบบภาษี  และการบริหารจัดการเงินกู้  ที่จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการจูงใจด้านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ แต่ยังไม่มีการนำมาใช้จริง  สำหรับเป้าหมายระดับกว้างของโครงการ คือการมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง

หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง  ได้รับการพัฒนาโครงการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และได้รับการอนุมัติเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยการรับรองจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และดำเนินการโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์กรภาคีจากส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวงพลังงาน   โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการเป็นเวลา 5 ปี (2554-2558) 

ทั้งนี้ โครงการได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงานระยะเตรียมการโครงการ ตามแผนเตรียมการตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม 2553 เพื่อทบทวนโครงการและกำหนดบทบาทร่วมกับภาคีในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโครงการปีที่ 1 เสนอรายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับประโยชน์หลัก และภาคีในจังหวัด เพื่อเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด  ซึ่งก็คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล และรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีของโครงการ

โครงการฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดอุปสรรค  ในการจัดการและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกให้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้  ทางโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานสำหรับสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารในอำเภอปาย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30-12.30 น.

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

  1. เพื่อสนับสนุนข้อมูลและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานที่ประยุกต์ใช้ได้ในท้องถิ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะ ด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ในอำเภอปาย ด้วยการปรับใช้พลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันได้แก่ โรงแรม รีสอร์ทและร้านอาหาร
  3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการปรึกษาหารือร่วมกันในลักษณะเครือข่ายผู้สนใจใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์พลังงานในอำเภอปาย

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าของกิจการโรงแรม รีสอร์ท ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งร้านอาหารในอำเภอปาย  จำนวน 35-40 คน

สถานที่จัดสัมมนา

สวนดอยรีสอร์ท อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น
  2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงประโยชน์  และสนใจ ที่จะเริ่มต้นวางแผนในการประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจ/สถานประกอบการของตนเอง
  3. มีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์พลังงานในอำเภอปาย

ดาวน์โหลด : บัตรเชิญร่วมงานและกำหนดการ

สอบถามเพิ่มเติม: โทรศัพท์ 053-612 225