เกี่ยวกับโครงการ
   
   
   
   
   
 
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ขึ้น เพื่อลดอุปสรรคในการจัดการและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกให้กว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่อยู่นอกระบบสายส่งไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินงาน

5 ปี (พ.ศ.2554-2558)

โดยในปีแรกนี้ได้ดำเนินการทบทวนแผนงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการโดยละเอียด และเริ่มดำเนินงานกิจกรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วจึงขยายไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง

แนวทางการดำเนินงาน

ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ การวางแผน และการดำเนินงานภายใต้ 4 แผนงาน ได้แก่

  1. พัฒนาขีดความสามารถการวางแผนและการดำเนินงาน
  2. เพิ่มขีดความสามารถการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  3. พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
  4. ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้มีการขยายผลสู่พื้นที่อื่น