ข่าว / กิจกรรม
   
   
   
   
   
 
       

 
ข่าว กิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมออกแบบ “ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดเล็ก”

10-12 พฤษภาคม 2555 :

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 
17 สิงหาคม 2554 :

สัมมนาผู้ประกอบการ Go to Green and Clean Pai: การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ทและร้านอาหารในอำเภอปาย
 
Alliance for Promoting Renewable Energy in Mae Hong Son, Thailand