การสัมมนาระดมความคิดเห็น
เรื่องกรอบแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนในบริบทไทย

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 เวลา 08:30 – 12:15 น.
ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
----------------------------------

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
    โทรศัพท์: 0-2282-4841-2 โทรสาร: 0-2281-6638  เว็บไซต์:
www.nesdb.go.th หรือ
    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
    โทรศัพท์: 02-503-3333 ต่อ 303 โทรสาร: 02-504-4826-8
 อีเมล: bep@tei.or.th  เว็บไซต์: www.tei.or.th